dadala

Essay by teslafaslaElementary School, 2nd gradeF, October 2014

download word file, 9 pages 0.0

Downloaded 3 times

Centrala Etiska Begrep Empati Innebär att kunna leva sig in i en annan människas känslor och behov. Att möta en annan människa med empati är att gå utanför sina egna värderingar och se situation och problemet utifrån patientens villkor. Medlidande Medlidande innebär att man lider med sin patient. Skillnaden mellan mitt och ditt suddas ut. Har man stort medlidande med sin patient kan det bli lätt att vårdaren blir snabbt utbränd. Detta är inte professionellt, man skall istället ha en Jag-­‐det-­‐relation med sina patienter. Medkänsla Med medkänsla innebär att man känner med patient men inte lider med denna. Medkännande innebär inte likgiltighet utan medmänsklighet och en jag-­‐du-­‐relation-­‐ en professionell distans. En professionell relation inom vård och omsorg bör kännetecknas av: • Jag-­‐Du-­‐relation och inte Jag-­‐det-­‐relation. • Medkänsla och inte medlidande. Inom vård och omsorg kan det ofta ligga i luften att vårdaren ska tänka "om jag vore i den situation hur skulle jag vilja bli bemött?" Det är riktigt men man skall undvika att projicera. En förklaring till att vårdaren upplever medlidande istället för medkänsla kan vara det som benämns överföring. Överföring innebär att din reaktion i nuet har sitt ursprung i dina tidigare upplevelser.

Olika människosynsteorier Psykoanalysens människosyn Aggressions och sexualdrifterna har enlig psykoanalysens grundare Sigmund Freud en central roll i människans utveckling. Människan har ett medvetande, för-­‐medvetande och undermedvetande. Människan är enligt psykoanalysen ofri och förnuftet är begränsat. Istället är det undermedvetna som egentligen styr. Behaviorismens människosyn Behaviorister betraktar människan som ett komplicerat djur med en mängd biologisk behov av t.ex. föda, drick, vila, rörelse, sexualitet. I vissa skrifter påstår de att människan saknar med vetande, dvs., tankar känslor och drömmar, Medvetande reduceras till kemiska elektriska impulser. De anser att de kan förklara alla mänskliga beteende med hjälp av: • De mänskliga medfödda behoven • Den inlärning som...