Konflikt na Cypre

Essay by gabika January 2004

download word file, 24 pages 0.0

Downloaded 21 times
Keywords , , , ,

Cyprus je 3 572 km2 ostrov v Stredozemnom mori. Pod¾a gréckych bájí a povestí sa tu z morskej peny narodila bohyòa krásy a lásky Afrodita. Krajina a jej podnebie, ako keby Cyprus k tomu predurèovala. Ale práve na tomto neve¾kom ostrovèeku sa odohráva jeden z hrozných konfliktov, ktoré od pradávna ukazujú na agresívnu a chamtivú povahu ¾udí a ich neschopnost pristúpi ku kompromisom. Na Cypre ije 756 000 ¾udí. Populáciu tvoria dve etnické skupiny: Gréci (81%) a Turci (19%). Ka dá z týchto dvoch komunít ma svoj vlastný kvázi-oficiálny príbeh o tom ako celý konflikt zaèal a prebiehal. Ja sa tu teraz posna ím celý príbeh rozpoveda tak objektívne ako len budem vedie .

Cyprus býval dôle itým obchodnym centrom medzi ríshami Európy, Afriky a Blízkeho východu. Poèas jeho histórie sa ho v dy sna il niekto vytrhnú niekomu inému. Najprv ho zhrabli Mykénèania, potom Fénièania, Egyp ania, Asýrèania a Per ania.

Tím ho zobral Alexander Velky a jemu zase Ptolemaj. V roku 58 p.n.l. sa ho zmocnil Rím. V 7 a 10 storoèí n.l. oò bojovala Byzancia s islámskými ríshami. V roku 1191 ho navshtívil Richard Levie Srdce a následne na to ho predal rádu Templárskych rytierov. Tí ho predali vtedajshiemu krá¾ovi Jeruzalema - Guy de Lusignanovi, ktorého následonvíci vládli na Cypre tri storoèia. Hoci potlaèovali kultúru a otrodoxné nábo enstvo, podarilo sa im uskutoèni ekonomické zázraky. Benátèania sa Cypru zmocnili roku 1489, ale boli vytlaèní stále sa rozshirujúcou Otomanskou ríshou v roku 1571, ktorá si Cyprus udr ala 300 rokov a potom ho dala Británii. A tak sa Cyprus v roku 1925 stal Britskou kolóniou.

Ale to u mali obyvatelia Cyprusu dos . Nepáèilo sa im by hraèkou v rukách mocností a zaèali sa objavova diskusie na tému sebaurèenia. Tie vytvorili základy dneshného Grécko - Tureckého konfliktu.