MIGRACIJE I ODLIV MOZGOVA (migration and brain drain)

Essay by bogdanstUniversity, Bachelor'sA, October 2007

download word file, 9 pages 5.0

Downloaded 7 times
Keywords , , , ,

UNIVERZITET U BEOGRADUEKONOMSKI FAKULTETSEMINARSKI RAD IZ PREDMETA TEORIJA CENATEMA: MIGRACIJE I ODLIV MOZGOVAStojiqkovi} BogdanBeograd, decembar 2005.

ME\UNARODNE MIGRACIJEMe|unarodne migracije (kretawe qudi preko me|unarodnih granica) ima izvanredne ekonomske, socijalne i kulturolo{ke implikacije u obema zemqama (i zemqi porekla, kao i zemqi doma}inu). Proceweno je da otprilike 180 miliona qudi (3 posto svetske populacije) `ivi van zemqe u kojoj su ro|eni (Ujediwene Nacije 2002). Me|u wima su milioni visoko obrazovanih koji su se preselili iz zemaqa u razvoju u razvijene zemqe. Mada su razlozi ovih kretawa uglavnom ekonomske prirode, treba imati u vidu i ~iwenicu da migracije ~ine i izbeglice i azilanti, koje su prouzrokovane vojnim sukobima, gra|anskim ratovima, politi~kim, religijskim i eti~kim represijama, iako kretawa iz ovih razloga nisu ispa}ena, ili bar nedovoqno te podaci su oskudni.

PRIRODA ME\UNARODNIH MIGRACIJAPoput drugih ekonomskih tokova, i migracije slu`e kao izjedna~avaju}i mehanizam. U prisustvu nejednakosti nadnica, migracije omogu}avaju ve}u jednakost nadnica (i uop{te prihoda) dva regiona (regiona/zemqe porekla i regiona/zemqe doma}ina).

Spoqa{we migracije radne snage su znatno ote`anije usled ograni~avaju}ih politika zemqe doma}ina i "cena migracije", za razliku od migracija unutar jedne zemqe. Glavni razlog migracija na relaciji "siroma{ni jug" - "bogati sever" je uglavnom razlika u o~ekivanoj realnoj nadnici, prilago|ena "ceni migracije". "Cena migracije" raste sa pove}awem razdaqine izme|u dve zemqe (zemqe porekla i zemqe doma}ina), a umawuje se sa razvijeno{}u dru{tvene okoline u zemqi doma}inu (pru`awe pomo}i i informacija, sve od ubla`avawa kulturolo{kih razlika do pomo}i u savladavawu jezi~kih ograni~ewa). Najve}i broj migracija u EU je iz zemaqa MAGREBA, Sredweg Istoka i ostatka isto~ne Evrope, a u SAD iz Meksika, centralne Amerike i sa Kariba. Ova ~iwenica govori o va`nosti udaqenosti zemaqa pri odlu~ivawu (najve}im delom) nekvalifikovanih radnika koje finansijska ograni~ewa primoravaju da se odlu~uju za zemqe u relativnoj blizini. A i za ve}inu radnika je va`no da odr`avaju veze (ekonomske i...