Opdracht 1_2_3 ASM

Essay by peterEODD November 2014

download word file, 9 pages 0.0

Inleiding

De opdracht van deze taak bestaat uit de beantwoording van een aantal vraagstukken:

Wie zijn de stakeholders van Cirque du Soleil ? Zijn deze stakeholders blij dat Cirque du Soleil bestaat c.q. voldoet Cirque du Soleil aan hun verwachtingen en waarom?

In hoeverre versterken de belangen van de stakeholders het financiële resultaat en vice versa;

Ontwikkel een corporate mission voor Cirque du Soleil, uitgaande van de volgende 4 elementen (Bob de Wit and Ron Meyer, strategic synthesis):

Organizational beliefs

Values

Purpose

Business Definition

Beschrijf de wijze waarop de mission statement het bedrijf helpt om een strategische visie (richting, legitimatie en motivatie) voor het bedrijf op te stellen.

Deze opdracht maakt onderdeel uit van de afronding van taak 1.2. Ik heb binnen deze opdracht dan ook een aantal elementen terug proberen te laten komen die onderdeel uitmaken van de afrondende voorwaarden. Overigens maken de meeste elementen onderdeel uit van de vraagstukken opdracht 1.2.3:

Belanghebbenden binnen een organisatie benoemen;

Duidelijkheid verschaffen of de vraag wie de belangrijkste belanghebbende is binnen een organisatie goed kan worden beantwoord;

Fundamentele principes achter een corporate mission en de rol van een corporate mission in het proces van strategievorming beschrijven;

Aangeven welke belanghebbenden de corporate mission bepalen en onder welke voorwaarden dat gebeurt;

De kern van het corporate governance vraagstuk in een organisatie beschrijven.

Definities (Bob de Wit en Ron Meyer; Clarke, 1998):

Stakeholder:

Those groups with whose support the organisation would cease to exist

Corporate mission:

Corporate mission (to send) is some task, duty or purpose that sends someone on their way, a motive or driver propelling someone in a certain direction.

Organisational purpose:

The reason for which an organization exists, its at the heart of the corporate mission.

Organisational beliefs:

All strategic choices ultimately include important assumptions about the nature of environment...