slash fan fiction

Essay by bla1blaUniversity, Bachelor'sA-, December 2012

download word file, 117 pages 0.0

Keywords , , , ,

České čtenářky slash fan fiction

a jejich pohyb v rámci virtuálního prostoru

Na tomto místě chci především poděkovat Mgr. Pavlu Skopalovi, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce. Zároveň děkuji všem oddaným "slasherkám", které se zúčastnily rozhovorů či pomohly nejrůznějšími podněty. Bez nich by tato práce nemohla vzniknout.

Za zapůjčenou literaturu děkuji Bc. Heleně Štěpánové, za cenné rady patří dík Lenče Gorecké a Miloši Henkrichovi.

Prohlašuji, že jsem pracovala samostatně a použila jen výše uvedených zdrojů.

Datum: .................................

Podpis: .................................

OBSAH

60. Motto �

71. Úvod �

91.1. Metoda výzkumu �

101.2. Problematika překladu �

122. Teoretická část �

122.1. Studia fanouškovských skupin �

132.1.1. Textuální pytlačení �

142.2. Vlastní kulturní tvorba �

152.2.1. Fan fiction, fantasy a sci-fi světy �

172.2.2. Vyplňování mezer �

192.3. Slash fan fiction �

202.3.1. Slash jako žánr �

202.3.2. Slash jako předmět teoretického zkoumání �

252.4. Změny v souvislosti s internetem �

262.4.1. Produživatelství �

292.5. Mezi fanouškovstvím a produživatelstvím �

313. Výzkumná část �

313.1. Stručná historie slashe v českém prostředí �

363.2. Identita narátorek �

373.2.1. Zájmy narátorek �

393.2.2. Narátorky a sexualita �

403.2.3. Problematika identit �

433.2.4. Snaha se vymezit �

453.3. Od Harryho Pottera ke slash fandomu �

493.4. Důvody k četbě slashe �

493.4.1. Slash pouze pro dívky �

523.4.2. Terapie psaním �

533.4.3. Důležitost komunity �

533.5. Mezi kánonem a fánonem �

543.5.1. Věrnost kánonu �

563.5.2. Věrohodnost ve vazbě ke skutečnosti �

573.5.3. Fánon �

583.6. Slash v každodenním životě �

603.7. Český slash jako virtuální prostor �

613.7.1. Vnímání českého virtuálního prostoru a jeho proměn �

633.7.2. Zahraniční virtuální prostor �

643.7.3 Mezi češtinou a angličtinou �

663.7.4. Vztahy v rámci virtuálního i reálného prostředí �

714. Závěr �

714.1. Studium fanoušků �

724.2. Produživatelství a jeho projevy �

744.3. Fanoušci a produživatelé...