Essays Tagged: "dok"

"Prokleta Avlija" a Serbian Nobel Prize Winner that analyses the psychology of the characters, and the scenery of the book - the prison with its own character.

odlac, na sve se navikne" - "Prvi dani u Prokletoj avliji bili su najgori i najtezi". To traje samo dok se covek ne navikne na svoje okove, dok ne prestane da ih oseca. Tada Avlija postaje samo formal ... isi od niza okolnosti koje se ne mogu predvideti, ali se retko desava da se oni u stihiji dogadjaja dokopaju obale. Treba ih pustiti da se udave, ili im u tome i pomoci, to je najbezbedniji nacin za u ...

(9 pages) 28 1 4.3 May/2003

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Beleske budizmu, hriscanstvu i islamu.

sebe tvrdi isto.2.Na istoku postoji velika tolerancija za razlicite religijske i filozofske misli, dok zapad tezi da ponisti sve pojedinacno nad opstim. Judaizam i hriscanstvo teze tome da anatemisu ... Akvinskog. Na istoku, sa druge strane ne dolazi do sistematizacije niti postoje takve tendencije.4.Dok je hriscanstvo zapadu dovelo civilizaciju, na istoku su budizam primile vec visoko razvijene civ ...

(2 pages) 29 1 4.3 Sep/2003

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith

Taiwan Independence Movements since 1970

quarters in Taipei (Taiwan), Tokyo(Japan), Toronto(Canada), and Vienna(Austria). WUFI publishes Tai-Dok in Taiwanese, Taiwan Chenglien in Japanese, and an English edition of Independent Taiwan. these ...

(2 pages) 20 0 3.0 Nov/2004

Subjects: History Term Papers > Asian History

DESKRIPTIVNA ANALIZA

e, koje se dele na slu~ajne i sistemske. Slu~ajne gre{ke nemaju veliki uticaj na ishod istra`ivawa, dok sistematske gre{ke nastaju usled lo{eg sprovo|ewa istra`ivawa, imaju ogroman uticaj na ishod i m ... kao i u ostatku kontinentalne Evrope, visina i du`ina izra`avaju u metrima, a te`ina u kilogramima, dok se u Americi visina i du`ina izra`avaju u in~ima i fitima, a te`ina u funtama.METODI PRIKUPQAWA ...

(29 pages) 3558 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Science Essays > Mathematics

Medjunarodna trgovina proizvodima intelektualne svojine (international trade in IP)

znaka treba da obezbedi i po{tenu konkurenciju i za{titu potro{a~a omogu}avaju}i im da se informi{u dok prave odluke izme|u raznih roba i usuga (za{tita mo`e da traje neograni~eno, zavisno da li je ta ... jnog rada, pa i finansija, tako da bez ove za{tite drugi bi mogli lako da iskoriste materijal bez nadoknade autoru. Tako naj~e{}e korisnici materijala moraju da imaju dozvolu autora, mada ima nekih re ...

(31 pages) 3394 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

Rene Descartes and a discription of his dream and evil demon conjectures, method of doubt, and clear and distinct testing. Also, the bad and good of his theory (opinion).

života. Bio je u Italiji od 1623. do 1624, a godine od 1624. do 1628. proveo je u Francuskoj. Dok je bio u Francuskoj posvetio se proučavanju filozofije i ekspermentisao u oblasti optike. 1 ... matematikom i smatrao da je to jedina nauka koja svojim unutrašnjim redom, sistemom razloga, dokaza i argumenata, kao i svojim jasnim, povezanim i razložnim izvođenjem zaključaka ...

(20 pages) 0 0 0.0 Dec/2012

Subjects: Humanities Essays > Philosophy