Essays Tagged: "Najwa"

Na podstawie wybranych lektur oraz w"asnych przemyoeleñ napisz, jakie funkcje powinna - twoim zdaniem - spe"niaæ literatura.

¿e historia literatury polskiej to przede wszystkim dzieje zmagañ o wolnooeæ i w tym kontekoecie najwa¿niejsza wydaje siê sprawa funkcji dydaktycznej czy patriotycznej literatury i ta w"aoenie by ... ej koncepcjom, z drugiej zaoe spróbowaæ oceniæ, co w literaturze liczy siê dla nas.Jedn¹ z najwa¿niejszych, a mo¿e i najwa¿niejsz¹ rol¹ literatury pozostaje najprawdopodobniej jej FUNKCJ ...

(11 pages) 38 0 5.0 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

The comparison of the sense of loss and cultural displacement in "Minaret" (by Leila Aboulela) and "Bend Sinister" (by Vladimir Nabokov)

been or why they feel displaced and howThey dealed with the great losses in their family.In Minaret Najwa (the books main character) is made to leave her home country(Sudan) because her father (a prom ... nt politician) has been accused of fraud andcorruption. Her father is put on trial and executed and Najwa is forced to come toLondon with her Mother and her brother. She feels secluded from society in ...

(3 pages) 1510 0 0.0 Dec/2006

Subjects: Literature Research Papers > World Literature