Essays Tagged: "tym"

Text messaging and the effects of instant messages on the new generation

All Rise. Case # 2002: Text Messaging"Mst f tym dey usd ds knd f lng`ge 2 tlk 2 1 anthr nt 1ly n txt bt even n wrtng ltrs 2." Have you understoo ...

(7 pages) 195 0 3.9 Nov/2002

Subjects: Social Science Essays > Communication Studies

Immanuel Kant - co to jest ooewiecenie?

ecirc;dzy poszczególnymi epokami nie jest jednym krótkim momentem, ani nie decyduje o tym jedno, nawet je¿eli bardzo wa¿ne, wydarzenie - jest to d"ugotrwa"y ci¹g zdarz ... p1;c tak tê epokê?Na to pytanie w"aoenie postaram siê udzieliæ odpowiedzi w tym referacie.Na pocz¹tek, chcia"abym przybli¿yæ sytuacjê, która pano ...

(16 pages) 30 0 3.0 Mar/2004

Subjects: Humanities Essays > Philosophy > Modern Philosophy

PODEJMOWANIE DECYZJI W ZARZĄDZANIU

te;w otoczenia,celów i kryteriów, będących miarą oceny konsekwencji, a tym samym i wariantów.Teoria decyzji dąży do opisania, rozumienia złożony ... du na jej wartość dla osoby oceniającej. Im więcej możliwości wyboru, tym trudniejsza decyzja:- wiele wariantów może zostać niezauważonych,- nie zaw ...

(16 pages) 18 0 4.5 Jan/2005

Subjects: Businesss Research Papers > Management

Marketing - studium przypadków.

rona tej instytucji.b) Orientacja na produkt- od 1-2 lat wyraźnie widać zachodzące w tym banku zmiany np. nowe oferty lokat terminowych, oprocentowanie zbliżone do pozostałych ... z konta maklerskiego Makler poprzez sieć Internet - możliwość zarządzania tym rachunkiem zdalnie, w domu klienta, co jest szczególnie atrakcyjne- umożliwia natych ...

(44 pages) 30 0 4.3 May/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

The trade of poisonous waste gases between countries - a project - Polish

widuje się, iż pozytywne skutki stałej współpracy międzynarodowej w tym zakresie będą nie do przecenienia. Należy podkreślić, iż znaczenie ... rony środowiska w Polsce opierał się na systemie opłatowo-redystrybucyjnym wspartym funduszami przedakcesyjnymi oraz pochodzącymi z ekokonwersji. Członkostwo w Unii Europ ...

(7 pages) 2347 0 5.0 Jan/2007

Subjects: Science Essays > Atmospheric Sciences

natural law

ych przez nowopowstały obiekt wymienić można:- emisje szkodliwych związków do powietrza w tym dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla poprzez wszelakie systemy grzewcze,- zanieczy ... powodu śmieci pozostawionych na szlakach górskich.Większość problemów omawianych w tym artykule wynika z niewłaściwego zachowania turystów. Źródłem jest nie tylko brak wiedzy z ...

(11 pages) 0 0 0.0 Jan/2013

Subjects: Law & Government Essays > Law