Alchemiko istrauka

Essay by MiliaUniversity, Bachelor's October 2004

download word file, 27 pages 5.0

Downloaded 18 times

- Norëèiau parduoti ðiek tiek vilnos, - kreipiasi jis á pirklá.

Parduotuvë pilna, ir pirklys papraðo piemens luktelëti iki pavakario. Tuomet ðis atsisëda ant ðaligatvio prieðais parduotuvæ ir iðsitraukia knygà .

- Að ir neþinojau, kad piemenys skaito knygas, - suskamba ðalia moters balsas.

Tai jauna mergina, tipiðka andalûzietë, ilgais juodais plaukais ir primenanèiomis senuosius uþkariautojus maurus akimis.

- Avys iðmoko daugiau nei knygos, - atsako piemuo.

Jiedu ðnekuèiuojasi daugiau kaip porà valandø. Ji pasisako esanti pirklio duktë ir kalba apie miestelio gyvenimà , kur kiekviena diena panaði á praëjusià . O piemuo pasakoja apie Andalûzijos pievas, apie aplankytus miestelius ir paskutines jø naujienas. Jis laimingas, turëdamas kitoká paðnekovà nei jo avys.

- Kaip tu iðmokai skaityti? - klausia mergina.

- Kaip visi, - atsako jis. - Mokykloje.

- Bet jei moki skaityti, kodël esi tik piemuo?

Jaunuolis klausimà nuleidþia negirdomis. Jis tikras, kad mergina jo nesuprastø. Todël tæsia savo kelioniø istorijas, o maþos mauriðkos akutës ið nustebimo ar iðgà sèio tai iðsipleèia, tai visai uþsimerkia.

Laikas bëga, ir kuo toliau, tuo labiau jaunuolis trokðta, kad ði diena niekuomet nepasibaigtø, kad merginos tëvas ilgai bûtø uþimtas ir papraðytø jo palaukti dar tris dienas. Staiga jis suvokia pajutæs kaþkà , ko niekad iki ðiol nebuvo jautæs: norà likti èia visam laikui. Su ðia juodaplauke mergina jo dienos niekada nebûtø panaðios viena á kità .

Bet ateina pirklys ir papraðo nukirpti keturias avis. Po to sumoka, kiek skolingas, ir pakvieèia uþsukti kitais metais.

*

Iki to miestuko liko ne daugiau kaip keturios dienos. Jis susijaudinæs ir kartu sunerimæs: juk gali bûti, kad mergina já pamirðo. Uþsukanèiø parduoti vilnos piemenø ten netrûksta.

- Tai ne taip svarbu, - sako jis, kalbëdamasis su savo avimis. - Að paþástu ir kitø merginø kituose miesteliuose.

Bet giliai ðirdyje jis þino, kad tai toli graþu nëra nesvarbu. Ir kad piemenys, kaip ir...