AZ EU KÖLTSÉGVETÉSE

Essay by evenlineUniversity, Bachelor'sA+, October 2007

download word file, 8 pages 3.0

Downloaded 11 times

AZEU KÖLTSÉGVETÉSEMinden európai állampolgár hozzájárul az Európai Unió költségvetéséhez, amely lehetővé teszi, hogy az Unió megfeleljen az elvárásoknak számos olyan területen, mint az agrárpolitika, a regionális politika, a kutatás, a környezetvédelem, az oktatás és képzés. A költségvetést a Tanács és az Európai Parlament fogadja el, és a Bizottság hajtja végre. A költségvetés a végrehajtás során, számos ellenőrzésen megy keresztül.

Az EU úgynevezett „közös költségvetést” hozott létre, amely hasonlít az állami költségvetésekre, de számos sajátosságot is tartalmaz. Ahhoz, hogy átlátható legyen a különbség a két költségvetési rendszer között, először nézzük az állami költségvetés jellemzőit:Túlnyomórészt adóbevételekre épül, ebbe beletartoznak a bírságok, illetékek, vámok, vállalati adók, gépjármű utáni adók stb.

A beszedett adóból az állam közoktatást, közbiztonságot, közegészségügyet, köztisztaságot és egyéb közjavat biztosít. A konkrét bevételek nem köthetők össze konkrét kiadásokkal, az összes bevételnek kell fedeznie az összes kiadást.

Az állam irányíthatja a gazdaságot a költségvetéssel: ha növeli az állami kiadásokat akkor az több munkalehetőséget eredményez ami által nő a foglalkoztatottak száma és ez erősíti a gazdaságot.

Ezzel ellentétben, viszont ha csökkenti a kiadásokat, akkor csökkenteni tudja az inflációt.

Negatív struktúra politika: gazdasági szerkezeteket konzerváló, szerkezeti modernizációt akadályozó politika. Gyakorlatban a veszteséges iparágakba való pénzbefektetést jelenti.

Pozitív struktúra politika: a műszaki és szerkezeti modernizációt, valamint a hatékonyságnövelést helyezi előnybe. Gyakorlatban az állam a hazai és nemzetközi piacokon is versenyképes ágazatokat támogatja.

A társadalom egyenlősége érdekében az állam segélyeket ad a szegényebbeknek és nagyobb adókat ró ki a gazdagabbaknak, így alakulhat ki a társadalmi kohézió, ami nagyobb összetartást, békét eredményez.

Most nézzük a sajátosságait az EU közös költségvetésének:Irányítja és szabályozza az EU működését és gazdaságát. Teljesíti a gazdaságpolitika stabilizációs, forrásátviteli és jövedelem-újraelosztó funkcióit.

Externalitás: egyes tevékenységek megjelenhetnek több tagállamban is, ha az egyik tagállamban gyengébben egy másikban pedig erősebben akkor kiegyenlíthetik egymást.

Oszthatatlanság: olyan tevékenységek tartoznak ide melyeket nem célszerű szétosztani a tagállamok...