Bakteria og Virus

Essay by YourDragon November 2014

download word file, 3 pages 0.0

Bakterier og virus

2

Kompetansemål •Gjøre greie for oppbygning og formering hos bakterier og virus •relatere det til prosesser i natur, industri og helsefaglig sammenheng

Staver

Runde

Spiraler

4

Hva kjennetegner bakterier?

encellete, men danner ofte kolonier !

DNA ligger som en ring i cytosol noen har i tillegg sirkulære plasmider = DNA med noen få gener

omgitt av cellemembran har frie ribosomer > proteinsyntese

prokaryote = ingen kjerne

ingen membran avgrensede organeller

5

pili = formering, støtvis bevegelse og festeanheng

flagell = bevegelse til mat og vekk fra giftige stoffer

6

Hvordan skaffe energi uten mitokondrier og kloroplaster?

fototrofe: lyset som energikilde, fargepigment i cellemembranen

kjemoautotrofe: bryte ned uorganiske stoffer f.eks. ammoniak og hydrogensulfid

heterotrofe: bryte ned organiske stoffer f.eks. karbohydrater og proteiner

resultat: ATP

viktig struktur: cellemembran

Ytre struktur ofte giftig for pattedyr

NB! cellevegge hos bakterier og planter er ulike

9

Formering

rask formering under gode forhold

binær fisjon: kopi av hele DNA cellen forlenger seg deling i to like celler

ukjønnet formering

faktorer som hindrer ubegrenset

formering: mat/energikilde, oksygen,

avfallsstoffer

10

Overføring av DNA mellom bakterier

bakterier kan overføre DNA fra en bakterie til en annen ved • konjugasjon • transduksjon • transformasjon

Konjugasjon: overføring av plasmider

11

DNA-overføring ved hjelp av virus

opptak av fritt DNA fra omgivelsene

12

Bakteriesporer:

• hvilemodus for noen bakterier, gjerne under ekstreme forhold

• faste vegger: tåler varme, tørke, kulde, lys, evt koking

Evnen til å overleve

Hvorfor er bakterier viktig?

13

Bakterier som nedbrytere

Genteknologi

15

Bakterier gir sykdom

bakterier produserer giftstoff som påvirker vertscellen bl. a. • blokkere proteinsyntesen • hemme kommunikasjon • ødelegge cellemembran

Staver: difteri, spedalskhet, kikhoste, tuberkulose og stivkrampe.

Runde: hjernehinnebetennelse, lungebetennelse, blodforgiftning, skarlagensfaber

Spiraler: syfilis

Sir Alexander Fleming: Isolerte det første antibiotikum - penicilin - fra soppen Penicillium notatum i 1928

Bekjempelse av bakterier

Antibiotika:

Virker på prokaryote, ikke eukaryote,

celler

• ødelegger cellevegg

• hemmer proteinsyntesen

Film

18

Fare for antibiotikaresistente bakterier

yppig bruk av antibiotika f.eks. behandling, fiskeoppdrett og husdyravl resistens > overføring av DNA > spredning av antibiotika resistens ! f.eks. MRSA = resistente gule stafylokokkene

19

Virus Er virus levende?

• arvestoff + beskyttende protein kappe • ingen proteinsyntese • ingen energiproduksjon • ingen biokjemiske prosesser • avhengig av vertscellen

DNA eller RNA-virus

20

Virus - oppbygning

DNA eller RNA-virus arvestoffet linært eller sirkulært enkelttrådet eller dobbelttrådet DNA/RNA proteinkapsel med festeanordninger

21

Formering

virus er avhengig av vertscellen virus angriper bakterier (bakteriofager), dyre- og planteceller

viruset utnytter vertscellens organeller til å formere seg > vertscellen er infisert ! viruset kopierer sin DNA og produserer sine proteiner nye virusceller blir satt sammen i vertscellen ! vertscellen sprekker > virusene blir frigitt

Formering

Formering

viruset skjuler seg i vertscellens DNA f.eks. herpesvirus, HIV

HERPES

VANNKOPPER

RABIES - HUNDEGALSKAP

25

Skadevirkning avhengig av cellenes evne til å dele seg • Influensa : celler i luftveiene erstattes raskt > liten skade • Nerveceller deler seg sjelden > virus stor skade, f.eks. polio

Skadevirkninger

virus produserer gift virus får vertscellen til å produsere gift virus får lysosomene til å frigjøre enzymer

vertscellen dør

26

Virusets betydning for naturen

• Viktig for økosystemer som nedbryter • Store mengder i havet, 60 % av biologisk materialet er virus • Frigjør organiske forbindelser som brukes som næring av andre • Bruke virus til å bekjempe algeoppblomstring? • Forskning: Lære hvordan gener transporteres mellom organismer • Mulig at gigantvirus var opphav til eukaryotene?

27

Nye virus

• mutanter (hovedsakelig RNA-virus) f.eks. influensa • skifter vertsorganisme f.eks. fulgeinfluensa

• historisk: spanskesyken 1918 til 1919 49 millioner døde

28

Viroider • Lite, sirkulært RNA • Gir sykdom til planter • Hypotese (2013): Påvirker planters mRNA > hemmer vekst

Viroider og prioner

Prioner • sykdomsfremmende proteiner • skrumping av hjernemassen hos dyr f.eks. kugalskap • Creutzfeldt-Jacob hos mennesker • kan bli overført til mat • ødelegges først ved 135 grad

Hypotese: prion er protein som er foldet feil og forandrer andre proteiner