Bayaning 3rd World : A Reaction Paper

Essay by luigico889College, UndergraduateB-, August 2007

download word file, 1 pages 3.0

Downloaded 17822 times

Higit na nabago ng pelikulang Bayaning 3rd world ang aking pananaw tungkol sa ating pamabansang bayani na si Jose Rizal. Simula nung bata pa ako ay naniwala na akong isang napakagaling at napakabait na tao si Rizal. Naniwala akong si Rizal ay namatay na isang Katoliko. Noong napanood ko ang pelikulang Bayaning 3rd World ay nalaman ko ang lahat ng kontrobersiya ukol kay Rizal. Isa sa kontrobersiya ay ang isang sulat na nagsasaad na “I retract with all my heart whatever in my words, writings, publications and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. I believe and I confess whatever she teaches and I submit to whatever she demands.” – walang kasiguraduahan kung ang sulat na ito ay totoo o hindi. May dalawang argumento ang nauukol sa paglaban ni Rizal sa simbahan. Isa ay ang si Rizal ay lumaban sa mga simbahan dahil ito ang ugat ng paghihirap ng mga tao; at pangalawa, may dahilang pampolitika – ang simabahan ay ang gobyerno at ang gobyerno ay ang simbahan.

Ang isa sa pa sa kontrobersiya ay ang isyung ‘Si Rizal ba ay lumaban sa mga Espanyol dahil gusto niyang makamit natin ang kalayaan? O ginawa niya ito dahil gusto niyang siya ang mamumuno sa pagmamalabis ng mga Espanyol?’ Pati na ang relasyon ni Rizal kay Bracken ay ginawang kontrobersiya. Sa kontroberisyang may ginawang sulat si Rizal na nagsasaad na binabawi niya ang lahat ng kanyang nasabi laban sa simbahan, naniniwala kong ito ay gawa gawa lamang ng mga tao. Dahil walang prowebang naipapakita na ang sulat ay ginawa mismo ni Rizal. Hindi maghihirap si Rizal para lang sa wala. Kung babawiin lang di niya ang kanyang mga sinabi, para na ring walang dahilan upang gawing pamabansang bayani si Rizal.

Sa pelikulang Bayaning 3rd world, ipinakita na ng director ng sine ay pumupunta sa nakaraan upang kausapin si Rizal, mga kapatid niya, si Bracken, ang nanay niya, atbp.

Ito ay isang magandang stratehiya upang mas maging realistic ang pelikula.