Bestemmelse af saltindhold i lurpack smør.

Essay by eXeNewter April 2005

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 1598 times

Forsøgets formål er at måle chlorid-indholdet i Lurpack smør ved Mohrs metode.

Indholdet af chlorid i smøret ligger på 1,2%.

På pakningen (Kærgården) er saltindholdet angivet til 1,2 % (masse%)

Den sølvnitrat, der titreres med, har en formel koncentration på 0,100 M.

Der kan være 25,00 mL i buretten, og af hensyn til målenøjagtigheden er vigtigt at bruge hovedparten af dette rumfang til en titrering, dvs. 15-20 mL.

Praktisk:

Smørret afvejes i en konisk kolbe. Der tilsættes 100 mL demin. vand, og der opvarmes til kogepunkt inden titrering.

Stofmængdekonsentrationen kan man få ved at omskrive formlen, dvs. at at dividere stofmængden med opløsningens volum. Koncentrationen kan også opgives i masse%. I det her forsøg har Lurpack opgivet at saltindholdet, eller mere kemisk korekt indholdet er 1,2%. Det betyder at for hver 100g smør, er der 1,2g salt.