Betoog minimumloon

Essay by michellegeursUniversity, Bachelor'sB+, October 2014

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 2 times
Keywords , , , ,

Het afschaffen van het minimumloon is bevorderlijk voor de Nederlandse economie

Naam Michelle Geurs

Studentnummer 500657581

Klas F12B

Vak Project doorstroom

Opdracht Betoog

Docent C. Slootweg

Datum 30-09-2012

Inhoudsopgave

Betoog Bladzijde 3

Bronnenlijst Bladzijde 5

Bijlagen Bladzijde 6

Minimumloon, positief voor Nederland?

Inleiding

Binnen de Europese Unie zijn er grote verschillen tussen de landen met betrekking tot het minimumloon. Ook maken een aantal landen helemaal geen gebruik van een minimumloon, dit in bijvoorbeeld Duitsland en de Scandinavische landen. De Europese Commissie heeft afgelopen april een voorstel ingediend voor de verplichting van het minimumloon binnen alle landen van de EU. (Elsevier,(2012) Europese Commissie wil minimumloon verplichten. http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/336275/Europese-Commissie-wil-minimumloon- verplichten.htm) Of dit bevorderlijk is voor de economie is de grote vraag die heerst binnen de Europese Unie. In dit betoog zal ingegaan worden op het minimumloon in Nederland en of deze bevorderlijk is voor de economie.

Aansluitend bij dit onderzoek de volgende stelling:

Het minimumloon afschaffen is bevorderlijk voor de Nederlandse economie.

In de eerste instantie zou ik met het lezen van deze stelling tegen de stelling zijn, de lonen zullen immers dalen en men zal minder te besteden hebben.

Dit zou onze economie alleen maar achteruit helpen. Echter, na nader onderzoek ben ik het geheel met dit standpunt eens. In dit betoog zal ik duidelijk maken waarom.

Ten eerste ben ik het met het standpunt eens omdat hiermee het loon tussen de werkgever en de werknemer tot stand zal komen zonder invloed van de overheid. Eigenlijk is dit hetzelfde principe als op een ouderwetse markt waar gehandeld wordt over de prijs, er komt uiteindelijk een prijs tot stand waar beiden partijen het over eens zijn. Dit wordt binnen de economie ook wel de marktwerking genoemd. Door de invloed van het opgelegde minimumloon, is de werkgever verplicht om meer loon uit...