Bhagvadgita

Essay by ManrohUniversity, Bachelor'sA-, October 2014

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 1 times
Keywords

REL1003 - VERDENSRELIGIONENE

HØST 2014

KVALIFISERINGS OPPGAVE:

4. Gjør rede for Bhagvadgitas rolle i hinduismen

SKREVET AV: ---

06.10.2014

Denne oppgaven vil gi en kort innføring om den hellige boken Bhagavadgita, og samtidig forsøke å gi et kort bilde av dens betydning i hinduismen. Først gjøres det rede for den historiske settingen og deretter handlingens innhold. Videre belyses kort temaene og betydningen av teksten og til slutt vil det gjøres et forsøk på å aktualisere Gitaens relevans i nyere tid og hinduistisk tenkning.

De hellige tekstene i hinduismen blir delt opp i det åpenbarte, eller hørte, shruti, og de menneskeskapte, eller husket: smriti. Vedaene som åpenbarte tekster er et viktig, eller kanskje det viktigste kjennetegnet på hinduismen. Smriti-tekstene fungerer som kommentarer eller videre forklaringer til de vediske tekstene, og her regnes både Ramayana og Mahabharat. (Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter, 2001, s. 10). Bhagavadgita, som direkte oversatt betyr gudssang, er en del av det større og imponerende eposet om Mahabharat, og ble sammen med verket Ramayan og Upinasadene til i den Shramanske tidsperioden.

I følge forfatteren Knut A. Jacobsen har denne perioden fått sitt navn grunnet den dominerende Shramana-bevegelsen i indisk religionshistorie (Verdens levende religioner, 2007,s. 36-37). Spesielt er denne perioden kjent for å utfordre de vediske offertradisjonene, og vediske tradisjoner gjennomgikk en transformasjon til bhakti-tradisjoner, som sammen med handlingsdisiplinen og erkjennelsesdisiplinen danner de tre frelsesveiene i hinduismen. De siste tusen årene er det bhakti som har dominert hinduismen, og preger vår tids hinduer (Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter, 2001, s. 9).

Forfatterskapet tillegges den mytologiske skikkelsen Vyasa, og det sies at han skal ha diktert fra sin hukommelse til guden Ganesh, som skrev ned fortellingen i den form den overlever i dag. Det antas at den skriftlige Mahabharat stammer fra omkring år 400 f.v.t til år...