Boyle-Mariottes og Gay-Lussacs 1. lov.

Essay by eXeNewter April 2005

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 2076 times

Alle stoffer kan findes i tre former. Flydende, fast og som en gas. Vi tager et eksempel som H2O , det er en af de mest kendte stoffer og mest brugte i hele verden. H2O består af to hydrogen molekyler og én oxygen molekyle. H2O findes i tre former. Fast som is, flydende som vand og damp som en gasart. Det der forskellem på gas og de andre to tilstands former, er at en gas kan ændre former, kan ekspanderes og komprimeres. Dvs. man kan udvide det og presse det sammen. Nå et stof er i fast form ligger molekylerne i en vis orden, som f.eks et gitter, hvor de ligger fast og har meget lidt energi, også kaldt indre energi. Når et stof er i væske tilstand, ligger molekylerne ikke længere i et fast mønster, men fløder rundt mellem hinanden. Det sker når molekylerne får større indre energi.

Den sidste tilstand fremkommer når molekylerne får så stor indre energi at de ikke længere kan fastholde hinanden og derfor løsriver sig fra hinanden og farer afsted.

Øvelsens formål er at undersøge nogle egenskaber ved den ideale gas, og bl.a. eftervise Boyle-Mariottes lov og Gay-Lussacs 1. lov.