bp what determines someones schooling level

Essay by InekevlUniversity, Bachelor'sB+, November 2014

download word file, 68 pages 0.0

Downloaded 3 times
Keywords

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

3de Bachelor SEW

Wat bepaalt iemands opleidingsniveau?

Een onderzoek naar de meest doorslaggevende factor onder de controlevariabele geslacht.

Groep 1

Caroline Palmers 20100374 Ineke Van Loven 20101711 Annelies Verijke 20090645

Bachelorproef partim II: T.a.v. Prof. Ive Marx Seminarie Topics van sociaal en economisch beleid en Jeroen Horemans

Inhoudstafel

Inhoudstafel 4

Lijst van figuren en tabellen 5

Inleiding 6

1 Invloed economisch kapitaal op het opleidingsniveau 8

1.1 Gezinsinkomen als invloedfactor 8

1.2 De kost van onderwijs 8

1.3 Een positieve of negatieve samenhang tussen het economisch kapitaal en het opleidingsniveau? 10

1.3.2 Onbestaande samenhang tussen inkomen van ouders en het opleidingsniveau 11

1.4 Economisch kapitaal in familieverband 12

1.5 Hoe wordt economisch kapitaal doorgegeven? 14

1.5.1 Doorgeven van economisch kapitaal 14

1.5.2 Invloed economisch kapitaal naargelang leeftijd 14

1.6 Evolutie van het economisch kapitaal 15

1.7 Conclusie invloed economisch kapitaal op het opleidingsniveau 16

2 Invloed intellectueel kapitaal op het opleidingsniveau 17

2.1 Opleidingsniveau van de ouders als invloedfactor 17

2.2 Geslacht als invloedfactor op het opleidingsniveau: relevantie verschil in het opleidingsniveau van moeder en vader 19

2.2.1 Mogelijke verklaringen voor het gemiddelde hogere opleidingsniveau van vrouwen 20

2.2 Schoolomgeving als invloedfactor 21

2.3 Genetische intelligentie als invloedfactor 23

2.4 Een positieve of negatieve samenhang tussen het intellectueel kapitaal en het opleidingsniveau? 24

2.5 Conclusie invloed intellectueel kapitaal op het opleidingsniveau 26

3 Etniciteit als controlevariabele 28

4 Algemene conclusie literatuurstudie 29

5 Conceptueel model en de hypothesen 31

Bibliografie 33

Lijst van figuren en tabellen

Tabel 1 18

Tabel 2 24

Tabel 3 24

Tabel 4 25

Tabel 5 26

Tabel 6 27

Figuur 1 34

Inleiding

"The familiar refrain of 'Behave yourself, study hard, earn good grades, graduate with your class, go on to college,