Bra grejer

Essay by JavlarvaniceElementary School, 3rd gradeF, October 2014

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 2 times
Keywords

Émile eller om uppfostran är ett verk skrivet av den franska upplysningsfilosofen Jean Rousseau. Genom detta verk så vill Rousseau utmana den traditiomella synen på barnuppfostran som innebar att barnen skulle bli som deras föräldrar. Boken handlar om Èmile som växer upp utan föräldrar och uppfostras istället av en privatlärare, Rousseau.

Jean Rousseau ville framhäva två stycken olika sorters uppfostran. Den traditionella uppfostran där barnen skulle lyda och bli exakt de som föräldrarna ville och den andra uppfostrings metoden där barnen själva fick utveckla sitt individuella tänkande, utan för stora påtryckningar av andra.

Även synen på manlig och kvinnlig uppfostran skulle särskiljas. Mannen var överordnad kvinnan. Kvinnan skulle inte fördummas, Rousseau uppmuntrades alla intelligens men kvinnor skulle inte bli fritt tänkande varelser utan deras sysselsättningar skulle avbrytas, flickors tankar ska inte få utvecklas fritt utan ska uppfylla andra människors önskan.

Encyklopedin var en samling läroböcker där man försökte samla allt vetenskapligt, tekniskt och historiskt på ett ställe.

Det är en slags symbol för upplysningstiden, allt kunde förklaras med hjälp av förnuft och experiment.