Buyuk Sehirlerin Cevre Sorunlar

Essay by lizard_kingHigh School, 12th gradeA, March 2002

download word file, 34 pages 4.1

Downloaded 43 times

Hayatin üç temel unsuru olan hava, su ve toprak, artan nüfusla, gelisen endüstri ile insanlarin düzensiz yerlesimi ve bilinçsiz tarim çalışmaları nedeniyle sürekli ve artan bir hızla kirlenmektedir. Bu kirlenmeye genel olarak "Çevre Sorunları" adı verilmektedir.

Havası ve suyu kirlenmemiş, toprağı bozulmamış, gürültüden ve diğer kirliliklerden uzak, temiz, güzel, yeşil ve sağlıklı bir çevre yirminci yüzyılın sonunda yaşamakta olan bizlerin en büyük isteği ve insanlığın geleceğinin en büyük güvencesidir.

Çevre sorunları ile ilgili olarak tüm dünyada sürekli tesbitler ve çevre kirliliğini önleyici araştırmalar yapılmaktadır. Çevre kirliliği büyük yerleşim bölgeleriyle yoğun endüstri kurulan yerlerde çok fazla olmaktadır.Üniversiteler, yerel yönetim ve denetleme birimleri, özel çevre kuruluşları bu çalışmaları yürütmektedir.Bunun için büyük ekonomik kaynaklar gerektiğinden genellikle öneriler gerçekleştirilememektedir.

Bu ödev ile her çevre sorununu önce genel olarak açıklayıp olumsuz etkilerini araştırdım. Daha sonra sadece Ege Bölgesinin en önemli yöresi olan İzmir'in çevre sorunlarını inceledim. Son olarak her sorun için şimdiye kadar düşünülmüş, ancak çok azı uygulamaya konmuş çözüm önerilerini bularak yazmaya çalıştım.

I. HAVA KİRLİLİĞİ

A.HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR ?

Hava, atmosferi meydana getiren gazların karışımıdır.

Hacim olarak %78.09 azot, %20.95 oksijen, %0.93 argon ve %0.03 karbondioksit bulunan havada, çok az miktarda diğer gazlar bulunmaktadır.

Ayrıca havada %5'e varan düzeyde su buharı vardır. Ancak su buharı konsantrasyonu çok değişken olduğundan belli bir yüzde ile ifadesi mümkün değildir.

Havanın insan sağlığına ve doğaya zararlı hale gelmesi kirletici unsurların artmasıyla olur.Kirleticiler birincil ve ikincil kirleticiler olarak ikiye ayrılır.

Birincil kirleticiler atmosfere belirli bir kaynaktan işlem görmeden atılanlardır.

İkincil kirleticiler ise atmosfere atılan maddelerin kimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelen yeni kirleticilerdir. Hava kirliliği, atmosferde toz, gaz, duman, koku, su buharı şeklinde bulunabilecek olan kirleticilerin insan ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verici miktara yükselmesi olarak tarif edilebilir.

Kirleticilerin zararlı olduğu miktarlar, uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkeler tarafından "Hava Kirliliği Standartları" ile tesbit edilmektedir. Türkiye'de bu...