Chicago Pizza Pie Factory.

Essay by janosvargaUniversity, Master'sB-, January 2004

download word file, 18 pages 3.0

Downloaded 46 times
Keywords , , , ,

I. VEZET?I ÖSSZEFOGLALÓ

A Chicago Pizza Pie Factory (CPPF) stratégiai és m?ködési koncepciójának vizsgálata során elkészítettem a Társaság SWOT analízisét:

A CPPF sikere az er?sségek közül egyértelm?en az étteremre koncentráló, piaci rést kihasználó, magas min?ségre törekv?, termékszakosodást választó megkülönböztet? (differenciáló) stratégiának köszönhet?, azonban a stratégiai tervezés folyamata és az operatív m?ködés ? amint a szervezet gyengeségei mutatják ? nem problémamentes. A hiányosságok közül a legkritikusabbnak és emiatt a leggyorsabban megoldandó problémáknak a likviditási problémákat, a hatalom kultúrából és az autokratikus vezetési stílusból adódó rossz bels? kommunikációt, valamint a környezeti felmérések hiányát tartom.

Véleményem szerint a Bob által felvázolt ötletek a lehet?ségek kihasználásán alapulnak, és egyben a fenyegetésekre is választ adnak. Így azok ésszer?ek, megalapozottak, támogatandók, de hangsúlyozni szükséges, hogy ezen ötletek kizárólag a múlt hiányosságainak tudatos kijavításával és a jöv?ben ezek újbóli elkövetésének elkerülésével válhatnak sikeres stratégiává.

II. BEVEZETÉS

II.1. A VIZSGÁLAT TÁRGYA

Stephen Gee, a Norton Warburg Befektetési Társaság (a továbbiakban: NWI) befektetési szakért?jének felkérésére

· elemeztem és véleményeztem a Chicago Pizza PIE Factory (CPPF) stratégiai és m?ködési koncepcióját

· meghatároztam és véleményeztem Bob Payton vezet?i stílusát és felfogását

· meghatároztam a CPPF jöv?beni stratégiai lehet?ségeit.

II.2. A VIZSGÁLATOT VÉGZ? SZEMÉLY

A vizsgálatot Varga János (Tel: 302-5010/260 mellék) végezte.

II.3. MÓDSZERTAN

A vizsgálat a rendelkezésember bocsátott szekunder adatforrásokra épült.

II.4. A CPPF RÖVID BEMUTATÁSA

A Chicago Pizza Tésztagyár London legsikeresebb éttermeinek egyike. Tulajdonosa, az amerikai Bob Payton, aki korábban Chicagóban reklámügynökként dolgozott, 1977-ben nyitotta meg els? éttermét a Crown Passage-on, melyhez az NWI biztosított pénzügyi támogatást. Az étterem gyorsan London egyik legnépszer?bb éttermévé vált, hamarosan nagy forgalmú és nyereséges lett. Két évvel kés?bb az étterem alapterülete már sz?knek bizonyult, így az átköltözött egy másik épületbe, egy jóval nagyobb alapterület? helyiségbe a Hannover Square-en. Csakúgy, mint a Crown Passage-on lév? étterem, ez is azonnali siker volt és hamarosan nagyon...