Contractarea

Essay by ioanacotarleaUniversity, Bachelor'sA-, October 2014

download word file, 7 pages 0.0

Downloaded 3 times
Keywords

Cuprins

2Pregǎtirea contractelor �

2Definirea bunului de achiziţionat �

2Cunoașterea pieţei �

3Provocarea ofertelor �

3Compararea și selecţia ofertelor �

4Negocierea �

4Redactarea contractelor �

4Supravegherea și controlul execuţiei contractului �

�

Activitatea de contractare

Pregǎtirea contractelor

Aceastǎ fazǎ se desfǎșoarǎ sub influenţa a douǎ restricţii diferite:

restricţie internǎ, referitoare la diferitele nevoi ale societǎţii comerciale

restricţie externǎ, referitoare la bunurile existente pe piaţǎ

Definirea bunului de achiziţionat

Din punct de vedere al cumpǎrǎtorului bunul de cumpǎrat este un obiect, de o anumitǎ calitate, ce poate fi disponibil într-o anumitǎ perioadǎ, într-o anumitǎ cantitate, obţinut la cel mai convenabil preţ. În mod obișnuit și nefiresc, la o achiziţie obiectul de cumpǎrat și cantitatea sunt considerate intangibile. Acest fapt poate produce multe dificultǎţi în procesul de achiziţie. De aceea bunul de cumpǎrat trebuie sǎ fie cât mai bine și flexibil definit.

Cunoașterea pieţei

O societate comercialǎ acţioneazǎ pe douǎ pieţe: piaţa intrǎrilor și piaţa ieșirilor.

Piaţa intrǎrilor este piaţa materiilor prime pe care societatea comercialǎ le cumpǎrǎ pentru a-și desfǎșura activitatea. Piaţa ieșirilor este piaţa produselor pe care societatea comercialǎ le produce în scopul vânzǎrii. Orice societate comercialǎ trebuie sǎ cunoascǎ pieţele pe care acţioneazǎ. În acest scop sunt efectuate studii de piaţǎ. Aceste studii sunt foarte asemǎnǎtoare pentru ambele pieţe ele fǎcând, de obicei, obiectul disciplinelor de marketing. Se vor trata, în continuare, numai particularitǎţile studiilor pieţelor de materii prime și materiale.

Scopul principal al unui studiu al pieţei intrǎrilor îl constituie alegerea furnizorilor pentru fiecare din materiile prime și materialele dorite. Prin studiul pieţei se vor depista și evalua acei furnizori care, din punctul de vedere al societǎţii comerciale, îndeplinesc cele mai bune condiţii.

Fiecare achizitor trebuie sǎ-și construiascǎ și sǎ-și întreţinǎ propriul sistem de arhivare și regǎsire a informaţiilor...