Controlling

Essay by benefica12University, Bachelor'sB, September 2006

download word file, 11 pages 3.0

Downloaded 16 times

Chapter 6: Transfer Pricing

De prijs (inclusief winstopslag) voor onderlinge leveringen, heet de Transfer Prijs (ten minste

één van de twee partijen is daarbij een profit-center).

Deze transfer moet leiden tot:

-Het voorzien in relevante informatie voor elk (bedrijfs)onderdeel vereist om de optimale

beslissing te nemen met betrekking tot de trade-off tussen de kosten en opbrengsten.

-Doelcongruente beslissingen (verhoging van BU-profit leidt tot hogere company-profit).

-Het helpen meten van de economische prestatie van de individuele profit-centers.

-Een makkelijk te begrijpen en handzaam (administratief gezien) systeem van T.P.

Principe: T.P. is gelijk aan de prijs die betaalt wordt voor hetzelfde goed/dienst bij derden

(ongeveer de marktprijs). PROBLEEM: geen eensluidende bepaling van de verkoopprijs.

Bij interne transacties tussen P.C.'s dient periodiek het volgende te worden besloten:

1) Source/bronbeslissing: moet de organisatie (als geheel) zelf produceren of kopen van

buitenaf?

2) T.P. decision/Transfer Price-besluit: indien er intern wordt geproduceerd, tegen welke prijs

moet het produkt dan worden overgedragen van het ene naar het andere P.C.?

T.P.-systemen

De ideale situatie:

T.P. leidt tot doelovereenstemming indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

-Bekwame mensen: met zowel oog voor de lange-termijn-, als de korte-termijn- prestaties van

hun verantwoordelijkheidscentra. Dit geldt ook voor de betrokken personen bij de

totstandkoming van een T.P..

-Goede sfeer: winstgevendheid volgens de V en W moet als belangrijk doel worden gezien en

als belangrijke overweging in de beoordeling van het resultaat. Men moet er dus op toezien

dat de T.P. juist is.

-Marktprijs: de ideale T.P. is gebaseerd op een weloverwogen normale marktprijs voor een

identiek produkt (inclusief levertijd etc.). Eventueel naar beneden bijgesteld om besparingen

aan te geven bij de verkopende eenheid doordat intern wordt geleverd (geen dubieuze

debiteuren, minder advertentie/ verkoopkosten).

-Bronkeuzevrijheid: er zijn alternatieven waaruit de managers het beste kunnen kiezen. De

kopende manager zou ook vrij moeten...