cuncurrende waarden uitleg

Essay by k9_team_3University, Ph.D. August 2014

download word file, 4 pages 0.0

Keywords , , , ,

Concurrerende waarden: een korte inleiding Dr. Huibert de Man

Inleiding Het 'concurrerende-waardenmodel' van Quinn, Cameron en anderen is een van de meest gebruikte modellen om verschillen in opvattingen, oriëntaties en uitgangspunten in de theorie en de praktijk van het management zichtbaar te maken. In het volgende komt de herkomst en de toepassing van dit model kort aan de orde. Voor beter begrip van deze materie verwijs ik graag naar de literatuurverwijzingen aan het eind van deze notitie.

Oorsprong Quinn en Rohbaugh analyseerden rond 1980 opvattingen over effectiviteit van managementwetenschappers. Zij lieten deze deskundigen een groot aantal criteria ordenen. Met multidimensionele schaalmethoden - technieken om op basis van mate van verwantschap dimensies te vinden - vonden zij twee dimensies die aan deze ordening ten grondslag lagen:

• Structuur: flexibiliteit versus beheersing ('control') • Focus: externe versus interne gerichtheid.

Effectiviteitscriteria kunnen dus op deze dimensie worden afgebeeld, zoals onderstaande figuur laat zien.

Twee dimensies in effectiviteitscriteria: bron Rohrbaugh & Quinn (1983)

Dimensies in organisatiecultuur Dit raamwerk uit 1983 is door Quinn samen met andere auteurs, zoals Cameron, in diverse richtingen verder uitgewerkt, waarbij het steeds de uitdrukking 'concurrerende waarden' (competing values) werd gebruikt om de dimensies aan te duiden . Zo is komt het in een andere gedaante terug als een manier om organisatieculturen van elkaar te onderscheiden. Sommige culturen zijn meer extern gericht, andere meer intern gericht. Sommige culturen leggen de nadruk op beheersing, andere op flexibiliteit. Dat levert in hoofdlijn vier typen cultuur op, waar werkelijke organisaties varianten van zijn, zoals in onderstaande tabel weergegeven focus internal external

flexibility Clan Adhocracy structure control Hierarchy Market Cameron en Quinn hebben vragenlijsten ontwikkeld waarin de leden van een organisatie wordt gevraagd de bestaande situatie te typeren en tevens de gewenste situatie te beschrijven. Dit levert beelden op zoals van een organisatie die...