Czym jest samotnooeæ? - w oparciu o Króla Edypa Sofoklesa

Essay by prlnHigh School, 10th grade March 2004

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 15 times

Czym jest samotnooeæ? Mo¿na siê zastanawiaæ czy samotnooeæ jest stanem, czy prze¿yciem? Czy siê cz"owiekowi zdarza, czy te¿ wybiera j¹ dobrowolnie? Czy mo¿na unikn¹æ samotnooeci? Trudno jest jednoznacznie okreoeliæ czym jest samotnooeæ, gdy¿ nale¿y ona do zjawisk emocjonalnych i psychicznych, których nie mo¿na poddaæ schematycznym definicjom. Samotnooeæ mo¿e mieæ wiele przyczyn. Czasem jest ona wynikiem negatywnego stosunku do oewiata, czasem jest niezawiniona przez cz"owieka i wynika z zaistnia"ej sytuacji.

Samotnooeæ zwi¹zana jest zawsze z cierpieniem, na przyk"ad z powodu braku akceptacji, przyjació", mi"ooeci - i na odwrót, ka¿de cierpienie, ból czy rozpacz mo¿e byæ o wiele bardziej przenikaj¹ce i straszniejsze, je¿eli prze¿ywane jest w samotnooeci. Przyk"ad cz"owieka, któremu przysz"o uporaæ siê z ogromnym cierpieniem i zarazem samotnooeci¹, znaleYæ mo¿na ju¿ w literaturze staro¿ytnej. Tytu"owy bohater tragedii Sofoklesa - król Edyp, przeznaczony do nieszczêoecia, jest postawiony w sytuacji tragicznej, wrêcz katastrofalnej. Jego cierpienie jest tym wiêksze, ¿e on sam, wysi"kiem w"asnej woli i w"asnego umys"u sprowadza do wykrycia tajemnicy swego losu.

Edyp jest przyt"oczony tym, ¿e jego postêpowanie by"o bezpooerednio przyczyn¹ nieszczêoecia:

Biada mi!

Biada mi! - jak¿e porówna w niedoli

Rany i pamiêæ mych czynów mnie boli.

Z drugiej jednak strony wie, ¿e zrobi" wszystko co móg", by nie dopuoeciæ do wype"nienia przepowiedni wyroczni. W takim razie czy Edyp by" winny? Czy zas"u¿y" na takie cierpienie? Cierpienie w samotnooeci - w"aoenie to stanowi"o tragizm sytuacji Edypa, bo czym by"o jego samotne cierpienie? To oewiadomooeæ, ¿e nikt nie móg"by go uchroniæ przed fatum, niczyje postêpowanie ani decyzja. Tylko on sam mia" mo¿liwooeæ wyboru innej drogi, móg" zejoeæ z drogi Lajosowi i nie wszczynaæ walki, podj¹æ decyzjê pozostania w Koryncie, istnia"o tak wiele innych mo¿liwooeci...Ale jego los by" przes¹dzony. Swojego losu nie móg" pokonaæ i ostatnie zdanie Kreona: "...Bo cooe przedtem ty osi¹gn¹", zniszczy" dalszy ¿ycia bieg." podsumowuje tragizm dziejów Edypa. Samotnie...