Dünya nasýl son bulacak ?

Essay by lizard_kingHigh School, 11th gradeB, March 2002

download word file, 2 pages 4.5

Downloaded 52 times

Dünya nasýl son bulacak

Dünyanýn tarihini, geçmiþini ve muhtemel geleceðini, tanrýyý araya sokmadan, ayrýntýlý olarak incelemeye ilk giriþen Ýskoç Jeoloðu James Hutton'dýr. Hutton 1785'de modern jeolojiye iliþkin ilk kitabýný yayýnladý ve yaptýðý incelemeler sonucunda dünyanýn bir baþlangýcý olduðuna dair hiçbir iþaret göremediði gibi onun akýbetine iliþkin herhangi bir tahminde de bulunamadýðýný itiraf etmiþtir.

O zamandan beri epeyce ilerleme kaydettik. Dünyanýn bugünkü þeklini yaklaþýk 4,7 milyar yýl önce aldýðýndan oldukça eminiz. Bu þekillenme, güneþ sistemini oluþturan baþlangýçtaki nebulanýn gaz ve tozundan dünyanýn varoluþunun sonrasýna rastlamaktadýr. Bir kez oluþtuktan sonra da, eðer dünya, ince bir su ve hava tabakasýyla kaplý bir metal ve kaya yýðýný olarak kendi baþýna buyruk kalsaydý, bilebildiðimiz kadarýyla, sonsuza dek varolur giderdi.

Acaba dünya kendi baþýna buyruk kalýr mý?

Yeteri kadar büyük, dünyayý önemli ölçüde yeterlikte enerjiye sahip ve ona en yakýn nesne güneþtir. Güneþ, etkinliðini bugünkü düzeyinde sürdürebildiði sürece (ki bunu milyarlarca yýldýr yapýyor), dünya, özünde bir deðiþiklik olmaksýzýn, devam edip gidecektir.

Fakat güneþ bugünkü düzeyini sürdürüp gidebilir mi? Ve eðer sürdüremezse, ne deðiþiklik olur ve bu deðiþiklik dünyayý nasýl etkiler?

1930'lara kadar güneþin, herhangi bir sýcak nesne gibi, basit bir biçimde soðumak durumunda olduðuna açýk bir gerçekmiþ gözüyle bakýlýyordu. Güneþ, uzaya sel gibi enerji akýtýyordu ve bu böyle giderse elbet bir gün bu muazzam tufan dinecekti. Bu olduðunda güneþ önce turuncu bir renk alýncaya dek soðuyacak, soðuma sürdükçe kýrmýzýlaþacak, donuklaþacak ve sonra da sönüp gidecekti.

Bu þartlar altýnda dünya da yavaþ yavaþ soðuyacaktý. Sular giderek donacak ve kutup alanlarý geniþleyecekti. Eninde sonunda, ekvator bölgeleri bile hayatý sürdüremeyecek kadar ýsý kaybedecekti. Tüm okyanuslar katý bir buz bloðu halinde donacak; hava bile sývýlaþacak ve donacaktý. Daha sonra da, trilyonlarca yýl boyunca donmuþ dünya (ve diðer gezegenler) ölü güneþin çevresinde dolanýp duracaktý.

Fakat o þartlar altýnda bile, dünya, bir gezegen olarak varlýðýný sürdürecekti.

Ne var ki, 1930'larda...