Danish resistance in WW2, when Denmark was under German control.

Essay by hansanoHigh School, 10th gradeA, September 2003

download word file, 15 pages 2.6

Downloaded 30 times

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

1.0 Hvorfor modstandsbevægelsenside 3

2. Krigen

2.0 Besættelsenside 4

3. Fjenden

3.0 Nazisterneside 6

4. Modstand

4.0 Målsætningside 7

4.1 Modstandsbevægelsen side 7

4.2 Anti-propagandaside 8

4.3 SOEside 9

4.4 Churchill-klubbenside 9

4.5 Holger Danske og BOPA side 10

5. Kritik

5.0 Positivt synside 12

5.1 Negativt synside 12

6. Epilog

6.0 Hvordan gik arbejdet?side 14

7. Kildefortegnelse

7.0 Teksterside 15

Indledning

Hvorfor modstandsbevægelsen?

2. verdenskrig har præget nutiden i Europa særdeles. Den giver stadig, mange år efter, megen stof at tale om.

Men krige har der været mange, og der kommer stadig flere. Politisk set har 2. verdenskrig dog været en af de største. Der var mange partier i spillet og de var efter min mening ikke kun helt sorte og hvide.

Dansk modstand i det besatte Danmark har måske ikke haft stor indflydelse på krigens forløb, men den kan fortælle spændende episoder om ganske enkelte personer, som du og jeg, som var parate til at kæmpe for deres frihed, og risikere deres liv.

Håbløse idealister? Måske, fast besluttet, det var de i hver fald.

Min morfar var aktiv i modstandsbevægelsen dengang. Hvordan han bar sig ad, og hvad han lavede under Danmarks besættelse af tyskerne har jeg læst i hans memoirer. Temaet har fra det tidspunkt interesseret mig, og givet anledning til en del omtanke fra min side.

Da jeg har familie i såvel Danmark som Tyskland, og er dobbelt staatsborger behøver jeg kun at gå to generationer tilbage, for at møde de personer, der har levet i Danmark henholdsvis Tyskland den gang. Konfliktsituationen fra dengang er af den grund speciel interessant for mig. Hvordan kunne nazisterne få så stor indflydelse i løbet af så kort tid? Hvad hvis den krig aldrig havde fundet sted, eller værre, hvad hvis Tyskland havde vundet den? Og...