Dans i grunnskolen

Essay by Pablo2004University, Bachelor'sB, February 2004

download word file, 4 pages 4.2

Downloaded 26 times
Keywords , , , ,

Dans i grunnskolen av Pavel Økland

Dans i forbindelse med grunnskolen har stadig vert et diskusjonsområde. Dette er fordi dansen muligens nok er den vanskeligste faget å gjennomføre en lærerik og effektiv time i. Dette har ført til at dans blir mindre satt fokus på innen grunnskolen.

Det å bevise ovenfor elevene at dansen er et læringsrikt og interessant fag er selvfølgelig lærernes oppgave. For det første er det viktig at vi, lærerne, må ha en positiv holdning til faget. Et av problema, etter min erfaring, i dansen er nettopp det at det ikke er mange lærere som har positiv holding og engasjement for faget noe som barna fort fanger opp. For å skape interesse og engasjement i barna innebærer i sterk gard at læreren er positiv til faget.

I småskoletrinnet er det viktig at vi tar leken som utgangspunktet for danseopplæringa. Elevene må bli satt ut i noe som for dem virker som en lek men som er basert på noen regler.

Ved å sette inn noen elementære trinn inn i leken blir eleven gradvis vant med de. Etter noen timer med denne form for danselek kan man så gå til en skikkelig dans der eleven ubevisst kan dansen.

Etter kvart som elevene blir eldre oppstår det flere problemer innafor dansen. Dette vedgår guttene som begynner å ta en avstand til dansen. Problemet som oppstår er "jentelusene" og "guttelusene". Dette er et vanskeligere problem å takle og har forskjellige løsninger. Den vanligste metoden er å dele de opp sjøl og ikke la dem velge partner selv. På dette mellomtinnsstadiet begynner elevene å bli bevisste på kroppens sin så det er ekstra viktig å peke frem at dans er naturlig for alle mennesker. Det som også skjer er at guttene ikke har noen forbilder innen dansen ettersom de ser lite...