"DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion.

Essay by briannaA+, May 2002

download word file, 14 pages 3.7

Downloaded 40 times

Indholdsfortegnelse

Etniske Minoriteter1

Indledning1

Afgrænsning1

Ole Hyltofts kronik2

Diskurs3

Den almene befolkning ? opretholdelse af diskurs4

"Os" og "dem"5

Kategorisering en del af socialiseringen og vores identitet5

Etnicitet og identitet6

Integration ? "de" skal være som "os"7

Integration7

Mediernes rolle i grænsen mellem dem og os8

Konklusion9

Etniske Minoriteter

Indledning

Jeg har i denne eksamensopgave omkring etniske minoriteter valgt at besvare spørgsmålet; Hvordan konstrueres og opretholdes grænsen mellem "os" og "dem" i diskursen om de etniske minoriteter, med udgangspunkt i Ole Hyltofts kronik:" Folkesjælen og indvandrerne".

Afgrænsning

I enhver opgave, hvor der er begrænsninger for antal afleverede sider, finder jeg det centralt at lave en afgrænsning i forhold til, hvilke aspekter jeg vil fokusere på i denne opgave. Det er dog nemmere at skrive end at gøre, da hele denne diskurs omkring "os" og "dem" er meget kompleks, som ét stort rodnet. Derfor forekommer der også i opgaven flere afsnit, hvor der har været vanskeligt at adskille begreberne fra hinanden, da de mere eller mindre er afhængig af hinanden.

Jeg har taget udgangspunkt i citater fra Ole Hyltofts kronik. Det første afsnit i opgaven vil indeholde et kort sammendrag af Hyltofts kronik for at give læseren et indblik i hvilke temaer, som jeg vil koncentrere min opgave omkring.

Et begreb, som er meget centralt i denne opgave, er diskurs, så derfor har jeg også valgt at beskrive, hvilken betydning diskurs har i vores samfund med henblik på etniske minoriteter. Da alle i samfundet mere eller mindre er med til at skabe diskurser, vil jeg også komme kort ind på, denne betydning, samt hvilken rolle fremtrædende personer har i forhold til skabelse af diskurser. Vores identitet bliver hele tiden revurderet, når vi interagerer med andre personer, uanset hvilket forhold vi i forvejen har til disse. Dermed er identitet også et af...