democracy in modava

Essay by hashoHigh School, 12th gradeA-, November 2012

download word file, 9 pages 0.0

Downloaded 1 times

Moldavien

När jag fick uppgiften att skriva om Moldavien så sa jag "Moldavien? Vad är det?" men efter att ha kollat efter fakta om Moldavien så såg jag att landet är Europas fattigaste land. Hur har det blivit så?

Moldavien tillhörde Sovjetunionen, innan denna sovjetunion splittrades hade Moldavien en stabil ekonomi som mestadels bestod av export av tobak, vin och frukt, dessa varor exporterade man till andra länder inom unionen, samtidigt köpte man olja och naturgas från Ryssarna. När sovjetunionen splittrades gick Moldavien ner i en ekonomiskkris som varade länge, nu hade man en massa exportvaror men varorna stannade kvar i landet man kunde inte längre tjäna på sin värdefulla export.

Förutom sovjetunionens fall, fick Moldavien det svårt med sin energi försörjning tack vare att Ryssarna som försörjde dem började öka priset på sin olja och naturgas, bränsle brist uppstod, efter detta följde produktionsfall inom industrin och jordbruket, man kunde inte få ut sina varor så man var tvungen att stänga ner.

BNP sjönk och inbördes krig bröt ut i landet med Dnestrrepubliken. På senare år (2000-nutid) har ekonomin vuxit men det är fortfarande lågt, även om man har försökt med att privatisera tobak och vins tillverkarna, privatisering av andra industrier började. Dock har inte ekonomin varit bra sen sovjetunionens fall

Dnestrrepubliken

Är en utbrytarregion i Moldavien som förklarade sin själv ständighet från landet i början på 90-talet. Landet har inte erkänts av omvärlden så i stort sätt tillhör den fortfarande Moldavien men har sina egna lagar, partier och en egen president Igor Smirnov. Dnestrrepubliken styrs av ett parlament, som leds av en president, i detta fall Igor Smirnov . Parlament ledamöterna och president ska utses genom val. Men dessa val brukar sällan vara rättvisa. Man kan ju undra hur det kommersig att Smirnov varit president sedan 1990? Dnestrrepubliken...