distribution of Macdonald

Essay by nguyenanhtuUniversity, Bachelor'sA+, March 2014

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 4 times

BÀI THU HOẠCH HỘI THẢO GUEST SPEAKER

1. Khái niệm về nghiên cứu thị trường:

Nghiên cứu thị trường là công việc xác định, thu thập, ghi nhận và phân tích dữ liệu của một vấn đề cần nghiên cứu một cách hệ thống và khách quan để sử dụng trong quá trình lập kế hoạch và đưa ra các quyết định tiếp thị.

2. Các hình thức nghiên cứu thu thập:

Gồm có 2 hình thức đó là nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính.

* - Nghiên cứu định tính: Là hình thức nghiên cứu dựa trên những ý kiến đánh giá một cách tổng quát, những ý kiến ban đầu mang tính sơ lược đối với vấn đề chưa đi sâu và o khai thác một cách cụ thể với những con số chứng minh.

- Nghiên cứu định lượng: là hình thức nghiên cứu vấn đề một cách sâu hơn, cụ thể hơn, tìm ra những con số cụ thể, mức độ rõ rà ng về vấn đề cần nghiên cứu.

* Sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng:

Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định lượng

Mục đích là mô tả đầy đủ và chi tiết

Mục đích là phân loại các đặc điểm, đếm số lượng thống kê.

Người nghiên cứu có thể chỉ biết rất ít về vấn đề mình tìm hiểu, nghiên cứu.

Người nghiên cứu biết khá rõ về vấn đề mình nghiên cứu, tìm hiểu.

Được khuyến nghị sử dụng trong những giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu

Được khuyến nghị sử dụng trong những giai đoạn sau của quá trình nghiên cứu.

Thiết kế theo kiểu nghiên cứu mở

Thiết kế cẩn thận bảng câu hỏi

Người nghiên cứu chính là ...