Dokter ik kom voor haar keel, Top niveau

Essay by venomjaHigh School, 11th gradeA-, February 2006

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 1288 times

Dokter, ik kom voor haar keel.

Arts richting kind: Hallo Roos, vertel het eens.

Moeder richting arts: Nou, Roos voelt zich al een tijdje niet zo prettig.

Arts richting kind: Ohh

Moeder richting arts: Ze heeft pijn in haar keel.

Kind richting arts: Het doet hier heel erg pijn.

Moeder richting arts: Ja, en vorige week.

Kind richting moeder Vorige week?

Moeder richting kind: Laat mammie nou effe uitpraten.

Er kom jonge kinderen bij de huisarts op het spreekuur, dan gaat moeder of vader mee.

Huisartsen, maar ook ouders zouden zich meer bewust moeten worden van de invloed die hun houding heeft op de gedragingen van een kind bij een bezoekje aan de dokter.

En heel vaak wordt over de gezondheidsklachten van het kind gesproken alsof hij er zelf niet bij is.

Mededeling als 'Ik kom voor haar keel' zijn heel gewoon.

Een actieve deelname aan het gesprek van het kind is niet voor alle partijen alleen prettiger en gemakkelijker, het is ook om een andere rede van belang.

Volgens de Wet worden patiënten al vanaf hun 12e zelf in staat geacht in belangrijke gevallen zelf beslissingen te nemen over hoe de medische behandeling, het beste kan verlopen.

Vanwege de Wet is het uit pedagogisch perspectief zodoende wenselijk kinderen voordat ze twaalf zijn op te voeden in medische gesprekken.

De huisarts is de centrale figuur in de gezondheidszorg in Nederland en is staat om een langdurige relatie op te bouwen met ouder en kind.

Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld al van jongs af aan, op een manier die past bij hun leeftijd, betrokken worden in het medisch consult.

Een ander sterk argument is meer medisch van aard. Uit studies blijkt namelijk dat goede communicatie met het kind er toe leidt dat hij informatie over hun ziekte beter kunnen onthouden en meer de nijging zal hebben mee te werken aan zijn behandeling.

Het bevorderd zo het genezingsproces.