Esej iz Pedagogije o razvoju crtanja. Crtez kao projekcija. Crtez kao test inteligencije.

Essay by sophia_lispectatorUniversity, Bachelor's July 2003

download word file, 2 pages 4.0

Downloaded 19 times

CRTANJE

Dete veæ u shestom mesecu moze da drzi pisaljku ali sa njom ne moze nishta da uradi. Neshto pre prve godine ono dovodi u vezu papir i olovku, i poèinje da shvrlja. Izmedju 12 i 18 meseci dete podra ava pokrete koje izvode stariji ali prilièno bezuspeshno. Dvogodishnje dete ima izve banije pokrete i razlikuje kru ne od pravih. Sa dve i po povlaèi vertikalne crte, a sa tri godine povlaèi i horizontalne. Malo kasnije poèinje i da ih kombinuje. Oko èetvrte i pete godine mo e da precrta krst ili kvadrat ili nacrta ljudsku figuru. Oko pete godine poèinje da razlikuje delove onoga shto crta, a u shestoj posti e i preciznost u crtanju detalja. Pred polazak u shkolu trebalo bi da poznaje najosnovnije elemente crtanja.

Po pravilu, dete ima vishe interesovanja za boje nego tehniku crtanja, isprva zato shto to vishe "voli" a posle zato shto smatra da je takvo prikazivanje realnije.

Kompozicija èesto pokazuje sliènost sa naivnim slikarstvom odraslih: deca crtaju ono shto znaju a ne ono shto se vidi (kuæa postaje providna da bi se u njoj prikazao sto sa ukuæanima), a dete æe po potrebi izmeniti velièine i boje elemenata koje prikazuje ako su ti predmeti razlièite va nosti npr. No, ovaj stvaralaèki odnos prema slikarstvu gubi se oko 12 godine kada dete razvija interes za formalno slikanje. Verovatno tome doprinosi i proces sazrevanja, a ne treba zaboraviti i negativan uticaj shkole u podsticanju stereotipije i proseènosti.

Predmeti koje deca na ranom uzrastu crtaju su iz njihove neposredne sredine. Oni su obièno dinamièki prikazani (pogotovo ljudska figura koja èesto ima rashirene ruke). U ni im razredima ono i dalje pokazuje interes za predmete iz svoje okoline ali sada ubacuje i predmete sa kojima nije neposredno povezano. Pravac razvoja ide u umno avanju detalja a...