This essay is about the difference between men and women, especially in the 20th century.

Essay by hansanoHigh School, 11th gradeA+, September 2003

download word file, 11 pages 0.0

Downloaded 48 times

Indholdsfortegnelse

Venus

1.Indledningside 3

Apollo

2.Kønsdebattenside 5

2.1 65 millioner år før Kristi fødselside 5

2.2 59 millioner år senereside 5

2.3 Mænds hjerner er størreside 6

2.4 Mænd er ikke klogereside 7

2.5 Mand vs. Kvinde, sidste runde side 7

2.6 Intelligensbegrebetside 8

2.7 EQside 9

2.8 Kvinder & mændside 10

2.9 Ligeret og lige pligtside 10

2.10 Epilogside 11

3.Kildelisteside 12

Indledning

"FUCK JER FEMINISTER!" skråler NN ud i rummet. Der går ikke lang tid inden Anna og Liv svarer. De tager NN ikke alvorligt. Alt for ofte har de skullet høre sådanne meningsløse, dumme kommentarer. Liv mener: "Hvis alle vore opponenter var så primitive, ville det måske være lidt lettere at nå nogen vegne." De andre giver hende ret og diskussionen er afsluttet i den omgang.

Andetsteds diskuterer en flok kvinder "Hvad er en mand?". Sapho beklager at nogle mænd ikke engang kan føre en flydende samtale.

Sidsel syntes at mænd er smukkest i 17 - 22 års alderen, men tilføjer at hun selv nok skulle vælge en noget ældre fyr: "I den alder er de fleste parate til at etablere sig, hvilket er af fordel, hvis man som kvinde har et biologisk ur der tikker." I en anden tråd på feministiskforum.dk bliver der diskuteret i hvor vidt det er nødvendigt for kvinder at underspille deres klogskab for at få en kæreste. "Skal det være prisen?" spørger Anne. Charlotte tilføjer: "Piger underspiller også hvor gode de er til sport og hvor rå de kan være til at diskutere." Sapho har fundet ud af: "Der findes intelligente og nysgerrige mænd...", senere siger hun "På et eller andet tidspunkt begynder de at længes efter en kvinde der kigger på dem med store beundrende øjne". NN, som midlertidigt har beroliget sig lidt: "Så vågn op kvinder!".

Diskussionen er i fuld gang. Mænd tør næsten ikke nærme sig, fordi de på lang afstand kan fornemme at de andre næppe vil kigge på deres bidrag med store beundrende øjne. Og kvinderne debatterer så tastaturet gløder. De er ikke de eneste der diskuterer. I virkeligheden fortsætter de den evighedsdebat de har påbegyndt i 70'erne: kønsdebatten.

Feministerne har dog også skabt grundlag for en udvidet mediepolitisk diskussion i den vestlige verden. En spændende og vigtig diskussion, som burde have beskæftiget os gennem hele historien. Der kan på lang sigt nemlig kun opnås en holdende ligevægt hvis man har to modstridende poler. Fjernsynet, aviser og blade har også taget diskussionen op om mænd og kvinder, deres forhold, deres rettigheder og normer; deres may'n'musts!

De seneste års videnskabelige undersøgelser har suppleret kønsdebatten med neurologiske fakta som gang på gang viser tydelige forskellige i mænd og kvinders hjernemæssige opbygning. Neurologien kan i de fleste tilfælde hverken forklare eller bevise. Strukturer kan man dog erkende og prøve at bringe i sammenhænge der forklarer vor daglige adfærd. Og det gør en stor gruppe af forfattere og skribenter. Om de virkelig er kvalificerede nok til at kunne udtale sig om emner, som måske slet ikke er udforskede til grunde endnu, bliver der sjældent talt om. Sikkert er, at der for menneskers vedkommende ligger en magi bag den totale forklaring. Flere gange har jeg oplevet at læse artikler eller bøger, der modsiger hinanden i deres teorier og samtidigt præsenterer dem som fakta.

Med den bagtanke at meget lidt kan bevises, at folk tenderer til at overdrive og at alt er relativt vil jeg nu selv kaste mig ud i kønsdebatten.

Kønsdebatten

65 millioner år før Kristi fødsel

Planeten jorden, det ved jeg, er befolket af diverse dyr. Plante- og kødædere. De klogeste af dem er både-og, og de kaldes primater. De er forgængere til mennesket og aben og tilhører klassen af pattedyr. Pattedyrene er allerede nået så langt i evolutionen at de har udviklet 2 forskellige køn. Det ene køn, det kvindelige, er der for at føde nye børn. Det mandlige er der for at understøtte det kvindelige i at få børn. For at arten vedbliver klog og rask skal der to til at skabe én ny. Der bliver således ikke skabt direkte kopier. Direkte kopier kunne ikke tilpasse sig et skiftende miljø, nye vira, nye farer. Derfor skaber 2 individer 1 nyt. Det nye individ er altså en blanding af de to andre. For at få kønnene til at skabe nye individer udruster man dem med en seksual-instinkt (sexus = 'køn'). Denne form for forplantning kan selvfølgelig ikke lade sig gøre hvis de to individer er ens, der sker så ingen nydannelse. Arten er således delt i to grupper; de to køn. Herved skabte naturen såvel grundlaget for den mest magtfulde, intelligente og resistente art og samtidig grundlaget for kønsdebatten.

59 millioner år senere

Evolutionen har nu skilt mennesker fra aber. Forskellen er lille og består i det væsentlige i at mennesket har rødder til en kultur. På grund af de to køns forskellige opgaver specialiserer de sig i hver deres retning fordi de ser at arbejdet kan klares bedst på den måde. Idet kun den ene gruppe føder børn er forskellene ganske væsentlige. Et drægtigt dyr er ikke særlig godt til at skaffe mad på lejrbålet. Gennem millioner af år kunne de to køn altså udviklet sig. De vedblev derved hele tiden adskilt som to køn. Naturligt, at de har udviklet sig hver i deres retning, ikke sandt?

Samværet mellem kønnene har sørget for at de har en masse fællestræk. En del af de fællestræk stammer dog helt tilbage fra dengang primaternes forfædre og formødre var lig med hinanden, dengang der kun fandtes kønsneutrale eneceller. Store kulturelle inventioner og opfindelser har ikke været adskilte for mand og kvinde af praktiske grunde. Således taler kvinder og mænd de samme sprog og går efterhånden også på de samme skoler.

Mænds hjerner er større

For at kunne skelne mellem mand og kvinde er der brug for synlige forskelle, det kan ej nægtes. En gennemgående tese af nogle få personer har været at forskellen kun viser sig ved udseende, hvilket efter min mening er en utrolig dårlig analyse, fremprovokeret af vrede. Det går op for de fleste, som har mødt tilstrækkelige mængder af personer af det modsatte køn, at deres væremåde i gennemsnit også er en anden. "Men!", siger den kønspolitiske ligestillingsekstremist så, "forskelle i mænd og kvinders væremåde er udelukkende resultat af de forskellige kønsspecifikke opdragelsesmåder og idealer, forældre og den sociale omverden pålægger børn." Dertil vil jeg sige: "Hvis to køn har udviklet sig særskilte en stor del af evolutionen, deres kroppe viser tydelige forskelle og man kan se utrolig stærke trends i hvad kvinder og mænd har for interesser og adfærd, hvis man endda kan vise at deres hjerner er forskellig store (mænd har 9 %* mere hjernemasse), så er det grunde nok til, at man burde gå ud fra, at mænd og kvinder tænker forskelligt." Husk, at jeg dermed ikke på noget måde har ytret mig til, om mænd eller kvinder er klogere, bedre eller skønnere. Grunden til at mænd har større hjernemasse siger Ann-Elisabeth Knudsen, neurokonsulent og forfatter til bogen "Pæne piger og dumme drenge", er at mænd i det hele taget har større organer, og mere muskelmasse der skal kontrolleres af hjernen. Hvis man sætter hjernestørrelse i forhold til muskelmasse, siger hun, så er en kvindehjernen faktisk lidt større. * Pæne piger, dumme... side 74 nederst

Mænd er ikke klogere

Bortset fra at mænd har "tungere" hjerner, så er der noget der tyder på at kvinder endda er klogere.

Det er således en kendsgerning, at hjernen ikke kun indeholder klogskab og visdom. Mænds hjerner indeholder fx en hypothalamuskerne der er ca. 2,5 gange større end kvinders. Hypothalamuskernen styrer seksuelle aktiviteter hvilke næppe kan betegnes som intelligens. Den største forskel på de to køns hjerner ligger dog i hjernebjælken. Den er større og mere velfungerende hos kvinder!

Skal jeg nu på forbitrer vis prøve at finde et bevis på at mand eller kvinde er klogere? Nej, stop, den diskussion har aldrig ført til noget! Og den blev ført på uretfærdige måder...

Mand vs. Kvinde, sidste runde

Videnskaben, som gennem historien altid har været præget af mandfolk, har gennem lang tid påstået at kvinder er mindre intelligente end mænd. Hvorfor var det sådan?, spørger jeg mig. Well, en hersker er for det meste ikke interesseret i at andre folk overtager hans magt eller at dele magten med andre. Herskerne i menneskehistorien har til allerstørste del været patriarker. De var altså ikke for, at kvinder skulle have mere at sige. Da det kom til diskussion om ikke kvinder også skulle studere, måtte man finde på grunde til at de ikke måtte, for en ligeberettiget kvinde er også en potentiel opponent. Paul Julius Möbius var en af de første kønsdebattører. Han levede for 100 år siden og udgav et berømt skrifte med titel "Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes". Det var hans hensigt at finde beviser på, at kvinder var dumme og derfor ikke måtte studere på universitetet. "Har en kvinde matematisk talent, så er det ligesom hun har skæg" sagde Möbius og testede kvinders intelligens efter ældgamle IQ-kriterier. Ligeså gjorde Helmuth Nyborg, en dansk psykologiprofessor for kun 1 år siden, og tiltrak derved en masse medieopmærksomhed. Nyborgs påstand: "Mænd er 27 % mere intelligente end kvinder".

Intelligensbegrebet

Jeg syntes, at Möbius og Nyborg har lidt ret i deres påstande. Alligevel giver deres publikationer ikke megen mening efter min mening. Tværtimod.

Begrebet intelligens er gammelt. Det blev opfundet som videnskabeligt mål for hvor gode mennesker og dyr er til teoretisk problemløsning. Intelligensen er principiel uafhængig af intellektet, den omfatter altså kun tænkeprocesser som ikke forudsætter udenad-læring. De facto, mener jeg, at intelligens alligevel forudsætter en hvis form for intellekt, nemlig viden om hvordan man tænker, som indlæres hovedsageligt i baby-alderen.

En test kan aldrig afspejle alle aspekter af en given ting. Testen sigter altså efter at måle vha. stikprøver og så at ekstrapolere resultaterne, for at danne et indtryk af hvor god nogen er til noget. Dette testeri er videnskaben ansvarlig for. Og videnskaben har, som nævn før, gennem årtusinder været mandsdomineret. En traditionel IQ-test har altid hovedsagelig målt kompetencer i at erkende strukturer, drage logiske konklusioner og sætte ting i relation til hinanden. Men får eksempelvis serveret en tabel med 9 felter hvoraf 8 indeholder et symbol. Ved hjælp af logisk tankegang skal man så sige hvilket symbol ville være det mest passende på position nr. 9.

Disse tests måler godt nok en vigtig del af intelligensen, men gir et ikke særlig repræsentativt billede af testpersonens totale intelligens. Her er det hovedsageligt analoge færdigheder der bliver målt, færdigheder som drenge og mænd i gennemsnit er bedre til. Hele intelligensbegrebet er i sin traditionelle betydning også opbygget omkring hovedsageligt analoge færdigheder. Grunden må være, at det var mænd der begyndte at lave sådanne test, og det ligger i menneskets natur, især i mandens, at skabe vilkår der er fordelagtige for én selv. Intelligensen som bliver målt i IQ-test er hovedsageligt "mandlig intelligens".

Möbius' og Nyborgs udsagn om at kvinder er mindre mandlig tænkende end mænd, at mænd altså er mere mandlige end kvinder, kan ikke nægtes. Hurra for denne opdagelse.

EQ

Efterhånden som kvindens ligeberettigelse har antaget tydelige former, har også intelligensbegrebet forandret sig. Mand må langsomt indse, at intelligens nu engang omfatter mere end dét han er god til. Nyere opfindelser indenfor intelligensforskningen er den sociale og den emotionale intelligens. De er meget vanskeligere at måle, og tests af den emotionale intelligenskvotient, EQ, siger endnu mindre om virkeligheden i testkandidatens dagligdag. Kendsgerningen, at kvinder i de fleste retssager for tildelt opdragelsesberettigelsen for deres børn frem for faderen og den, at der i dag blandt pædagogerne er tydeligt flere kvinder end mænd, kan tyde på at EQ og SQ er kvindelige domæner. De to intelligensformer er ikke lige til! Det handler sig faktisk om absolut nødvendige kompetencer i et moderne samfund. Det handler om at koordinere, at kooperere og at gennemskue. Det er den digitale, venstre hjernehalvdel der er hovedansvarlig for disse processer. Digitalt vil sige at hjernen arbejder på flere processer på én gang. Den analoge hjernehalvdel derimod arbejder sekventielt. Kendsgerningen at mænd tenderer til at bruge højre hjernehalvdel overgennemsnitlig meget, og at kvinder i højere grad udnytter begge hjernehalvdele, kan ses bekræftet i at der er flere mænd der er venstrehåndede*" (højre hjerneside side styrer venstre legemsdele). Drenge og mænd lider endvidere oftere under sprog-, tale- og læsevanskeligheder*"; funktioner som venstre hjernehalvdel er ansvarlig for!

*" se internetkilde nr. 3

Kvinder & mænd

Grethe: "Midt om natten, ska' du ha' en øl og fire madder med skinke..."

Jørgen: "Hele huset... stinker dag og nat af al din dyre sminke..."

Når kvinder og mænd nu er så forskellige, hvordan kan det så være at de alligevel så ofte kan enes og samarbejde fredeligt? For det første bliver de nød til at samarbejde, hvis arten skal overleve. Man kan sige at "lige børn leger bedst", og sådan er det jo også ofte med kvinder og mænds hobbyer. Alligevel ligger der meget kraft bag et mand-kvinde-samarbejde. De kan udnytte deres forskellighed, rådgive hinanden, og klare mange situationer.

Grethe & Jørgen: "... Jeg er nok tosset, men jeg elsker dig!"

Ja, og så er der selvfølgelig kærlighed. Hvad der i sangen, "Det sa' præsten ingenting om" af Grethe og Jørgen Ingmann, lyder så romantisk er dog ren biologi og i ikke særlig filosofisk, hvis man skal være ærlig...

Ligeret og lige pligt

Før eller senere dukker spørgsmålet op, om mænd og kvinder skal have samme rettigheder og behandles ens. Mit svar er da: "Samme rettigheder og chancelighed ja! Ens behandling nej!". Grunden er at man simpelthen ikke kan ignorere kønnenes forskel. Problemet dukker op blandt andet så snart en arbejdsgiver skal indstille enten en kvinde eller mand. De er begge 30 år gamle og deres karakterer er lige gode. De har også gennemgået præcis samme uddannelse. Arbejdsgiveren står dér og tænker over hvem han skal indstille. Efter kort tid siger han nej tak til kvinden, og indstiller den unge mand i stedet. Grunden til det er, at kvinden med hvis sandsynlighed skal have et barn om ikke så lang tid. En graviditet og en barselsorlov, hvilken i de fleste tilfælde holdes af moderen, betyder for arbejdsgiveren, at han på ny skal finde og indstille en medarbejder. Desuden er han forpligtet til at genindstille kvinden senere. Disse komplikationer gør, at en total ligebehandling for det meste er en absolut illusion. Problemet fører til at kvinder får dårligere løn for samme arbejde, og det er en uholdbar stand. Løsningen kan efter min mening kun være, at staten betaler kvindens fravær og de forbundne ekstraudgifter. Staten kan som eneste instans indtage rollen som en "ens-behandler", og løse to store samfundsmæssige problemer vestlige lande har i dag: at kvinder får en lavere løn og at kvinder får for få børn. Den lave børnefødselsrate er stærkt forbundet med at folk ikke har råd til børn. En stat er dog altid interesseret i at holde et befolkningstal og ikke at miste en stor mænge skattebetalere i fremtiden.

Grunden til at man ikke skal behandle de to køn total ens er, at de ikke vil behandles ens. Total ligebehandling lyder stort og magtfuldt, men begge kønsroller har fordele, og dem er det de færreste vil miste! Den teori må dog kunne danne udgangsholdningen, enhver person må kunne vælge sin identitet. Chancerne skal være ens, for mænd og for kvinder, og ingen må diskrediteres pga. sit køn.

Epilog

Det bliver interessant og vigtigt at se, hvordan magtkampen feminist mod chauvinist udvikler sig i fremtiden. Den vil i hvert fald hverken stoppe eller blive kedelig. Efter min mening er ligevægten dog pendlet ind i det store og hele. Men som det ligger i sagens natur, er der folk der ser dét anderledes. Derfor skal Liv fra feministiskforum.dk få det sidste ord: "Vi er IKKE utroligt ligestillede! De, der påstår dét, er enten mænd, eller kvinder, der ikke vil indse, at det er sure rønnebær, de bliver spist af med!"

Kildeliste

Bøger

Titel:Forfatter:Udgivelsesår:Relevans:

Pæne piger og dumme drengeAnn-Elisabeth Knudsen2002100 %

Hvorfor mænd ikke hører efter og kvinder ikke kan læse kortAllan & Barbara Pease200060 %

M / K - den store forskelJørgen Beck198935 %

Alle tiders danske kvinderJytte Larsen200020 %

Dominerende kvinder og skvattende mændJens Hansen199420 %

Internetkilder

Titel:Adresse:Relevans:

"Køn Nok?" forumhttp://www.feministiskforum.dk100 %

Über den weiblichen Schwachsinnhttp://www.welt.de/data/2003/01/24/35892.html10 %

Was Männer und Frauen im Kopf habenhttp://www.scheffel.og.bw.schule.de/faecher/science/biologie/mannfrau/gehirnmannfrau.htm10 %

Musikkilder

Titel:Interpret:Udgivelsesår:Relevans:

Det sa' præsten ingenting omGrethe & Jørgen Ingmann196940 %

Med 'relevans' betegner jeg et mål for, hvor vigtige og brugbare kilderne var til min opgave.