Familz Forniture

Essay by miskicUniversity, Master'sA, November 2014

download word file, 4 pages 0.0

Downloaded 1 times

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

FAKULTA MANAGEMENTU

Prípadová štúdia - FAMILY FORNITURE

Predmet: Správanie zákazníkov

Vypracoval: Jasna Vinković

Školský rok: 2014/2015

Semester: Zimný

FAMILY FORNITURE

Family Forniture založili Sy Sokol a Patrick O'Reilly v roku 1953 po II svetovej vojne. Firma bola prestavaná s inovatívnym vzhľadom , dobrým servisom, veľkým výberom a modernými cenami . Rozprestieralo sa na 80 000m2 a zahŕňalo veľký sklad a dopravné oddelenie ako aj samotnú predajňu. Zaoberali sa kvalitným nábytkovým materiálom.

KONKURENCIA

Lokálne predajne nábytku

Porttery Bern a Crate and Barrel

Predajne ako Wal-Mart

Internetový predaj nábytku

ANALÝZA TRHU

Väčšina zákazníkov je vo vekovej kategórie 45+

Nízka nezamestnanosť na trhu

Nedostatok mladých zákazníkov, ktorý by sa mohli stať dlhodobými zákazníkmi

CIEĽOVÁ SKUPINA

stredná až vyššia trieda vo výške príjmu nad 45+ rokov

špeciálne cielenie na ženy ktoré robia väčší a častejší nákup ako muži

VÝZVY

na základe výskumu 50% populácie je nezadaná

Nie-nie-nie reklamné kampane promované zo strany konkurencii zo snahou prilákať viac zákazníkov k ich produktom formou vysokých zliav

VÝSKUM ŠTÚDIE A VÝSLEDKY

Výskum sa urobil ako:

sekundárny výskum

cieľová skupina

dotazník

Hlavná bola potreba zistiť potreby zákazníkov.

VÝSLEDKY

najviac zákazníkov kupovalo nábytok z dôvodu sťahovania na iné miesto alebo potrebovali viac nábytku pre svoj dom

zľava bola najdôležitejším dôvodom kúpi nábytku

väčšina ľudí si neželala kúpu formu financovania

ODPOVEDE NA OTÁZKY:

Based on your own secondary research, how important as a target marker should gen Y and young Professional be for family furniture?

Gen Y zahŕňa ľudí narodených v rozpätí 1979 až 1996. Je to veľká populácia druha najväčšia po populácii baby bomers. Tato populácia je iná ako predchádzajúce generácie a to z dôvodu rozmachu internet a možnosti ktoré internet ponuka. Preto tato generácia je rebelujúca, a sami definujú si svoje pravidla, často podhodnocujú produkty a servis ktorý je...