Friktion

Essay by tonserHigh School, 12th gradeA, March 2002

download word file, 2 pages 3.8

Downloaded 37 times

Friktion

Formål:

At undersøge friktionskraften mellem en klods og dens underlag.

Teori:

At det skulle være muligt at beregne friktionen ud, hvis man kender normalreaktionen (Fn) og konstanten μ, ud fra formlen Ff = μ * Fn. Normalreaktionen kan beregnes ud fra formlen Fn = m * g. Massen af klodsen målt i kg og tyngdeaccelerationen målt i N/kg. μ kan slås op i en tabel. I forsøget aflæser vi Ff, i det at Ffriktion = Ftræk. Ft er den kraft motoren bruger på at trække klodsen. Den kraft måles i Newton og kan aflæses på dynamometeret.

I forsøg nummer to vil der forsøges påvisning at μs > μd. μs er gnidningskraftens størrelse, når klodsen holder stille (statisk). μd er gnidningskraftens størrelse, når hastigheden er konstant.

Forsøget:

Det første forsøg foregår ved at en elektrisk motor trækker, med en konstant hastighed, først et dynamometer som vi bruger til at afmåle Ff og derefter en bøgeklods.

Dette forsøg gentager vi 7 gange med 7 forskellige masse af klodsen. Dette opnår vi ved at lægge større og større blylodder op klodsen.

Opstilling af forsøg med træklods, dynamometer og elektrisk motor:

μs skal måles, men kun for en masse. Man trækker med hånden i stedet for motoren lige så stille i dynamometeret og aflæser nu, hvad kraft det er nødvendigt at trække med, for at klodsen begynder at bevæge sig. Dette foretages nogle gange, da det kan være svært at se det præcise udsving.

MÃ¥leresultater:

Skema over måleresultater og beregninger i forsøget med konstant hastighed.

Klodsens masse i kg

0,2186

0,4186

0,6186

0,8186

1,0186

1,2186

1,4186

Fn i N

2,15

4,11

6,07

8,04

10,00

11,97

13,93FN = g m

Ff i N

0,5

0,7

1,1

1,5

1,8

2,3

2,9μd

Ff i N

0,6

1,3

2

2,5

3,1

3,6

4,2μs

Forsøg hvor...