Globalizacia

Essay by jurki2University, Bachelor'sB-, January 2008

download word file, 4 pages 5.0

Downloaded 13 times

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Seminárna práca z predmetu

Hospodárska geografia

ÚVOD

Globalizácia je fenomén, ktorý je súčasťou nášho každodenného života a dotýka sa každého z nás. V radoch odborníkov má množstvo zástancov, ale aj odporcov. Pre bežného človeka vie byť toto slovo univerzálne pri pomenovaní úspechov i problémov Cieľom tejto práce je preto vysvetliť pojem globalizácia, poukázať na jej klady, zápory a vplyv na slovenskú ekonomiku.

Globalizácia

Globalizácii a jej kladným aj záporným dôsledkom je vystavený takmer každý človek. Definícia pojmu nie je jednoznačná a zaoberá sa ňou mnoho autorov. Pre ekonomickú vedu je širokým miestom pre bádanie. V súčasnosti je slovom najčastejšie používaným, zneužívaným, najnejasnejším a politicky pôsobivým výrazom. Pre niektorých globalizácia predstavuje "návod" čo je potrebné urobiť, ak chceme byť šťastný, pre iných môže byť príčinou nešťastia. Globalizovaný je v podstate každý �Napríklad P. Hagget ju definuje ako "proces ktorým udalosti, aktivity a rozhodnutia urobené v jednej časti sveta môžu mať signifikantné dôsledky pre komunity (štáty, sociálne skupiny) vo vzdialených častiach Zeme" � Sýkora (2000) vo svojej práci zdôrazňuje , že globalizácia je proces integrácie spoločnosti na vyššej geografickej úrovni , ako tomu bolo v minulých etapách vývoja spoločnosti

Globalizácia predstavuje prepojenosť a zároveň istý stupeň závislosti na častiach svetového systému.

Vychádza z predpokladu, že sa nachádzame v jednom svete. Pre svetové hospodárstvo má kladný vplyv, avšak medzi jednotlivými časťami sveta sa presadzujú mocenské záujmy. Dochádza k rozvoju informačných technológií, rozširovanie kultúr, masovej turistiky, migrácie a tým aj zhoršovaniu životného prostredia, lokálnym konfliktom. Zásadný význam má vznik nadnárodných spoločností, globálnych finančných trhov.

Na druhej strane stoja antiglobalizačné aktivity, ktoré sprevádzajú proces globalizácie. Organizujú ich predstavitelia mimovládnych organizácií a nadnárodných sietí. Vystupujú predovšetkým proti konzumnému správaniu, poškodzovaniu životného prostredia, potláčaniu kultúrnych výnimočností.

Vývoj

Počiatok globalizácie sa datuje do obdobia rokov 1870-1920. V tomto období...