Goticke umenie

Essay by shape_svk April 2006

download word file, 6 pages 4.0

Downloaded 16 times
Keywords , , , ,

Gotické umenie

Gotické umenie vo Francúzsku

Gotický sloh nebol plodom nejakého myshlienkového úsilia alebo mystických síl, ale skôr výsledkom technického vývoja foriem pou ívaných v rozličných shkolách románskych oblastí, a predovshetkým stavebných postupov, ktoré sa objavili v Burgundsku a ktoré shírili cisterciáni. Utváral sa vshak a zdokonalil v Normandii a v Ile-de-France, v krajoch, ktoré le ali blízko Parí a a boli podriadené kráľovskej moci. A tak gotická architektúra nadobudla svoju charakteristickú podobu v období nástupu monarchie. Gotika sa rýchlo shírila do vshetkých krajov Francúzska a potom i za jeho hranice. Tak sa v polovici 13. storočia naplno rozvinula v Nemecku a začala prenikať do Shpanielska.

Gotické umenie sa teda začalo formovať v 12.storočí vo Francúzsku, a to v oblasti, kde architekti urobili prvé záva né pokusy. Tak treba spomenúť chór s ochodzou v bazilike Saint-Denis, kde u okolo roku 1140 pou ili dômyselný systém rebrových klenieb, podopretých opornými oblúkmi, ktoré zabezpečili stabilitu stavby a dali jej nebývalú ľahkosť.

Asi v polovici 12. storočia vznikla u celkom gotická loď katedrály v Sens. Lomený oblúk, ktorý sa zanedlho stal charakteristickým znakom gotického slohu, bol u vtedy veľmi rozshírený v románskych kostoloch v Normandii a najmä v Burgundsku, ako to dokazuje katedrála Saint-Lazare v Autune. Hlavnou novotou, čo prispela k vzniku gotického umenia v pravom zmysle slova, je spojenie lomeného oblúka s krí ovou klenbou, ktorej rebrá vedú tlaky do shtyroch bodov a proti týmto bodom sa zvonka vzpierajú oporné oblúky. Toto usporiadanie umo ňuje vyľahčiť statické podpory, ktoré mali v románskom období podobu hrubých múrov, prelomených len nepočetnými otvormi, alebo masívnych pilierov.

Schematické kresby na obrázku zachytávajú základné konshtrukčné prvky a slohové znaky gotickej architektúry: lomený oblúk, prevýshený priestor, oporný systém s opornými oblúkmi a piliermi, shtvordielnu alebo shesťdielnu klenbu a bohato členený portál. I keď sa vshetky tieto technické...