Graf teorisi

Essay by yetsen February 2013

download word file, 7 pages 0.0

Downloaded 3 times

GRAPH THEORY(Çizge Kuramı)

GİRİŞ

Graph Theory nedir?

Tarihçesi

Graf teorisinin kullanıldığı yerler

GELİŞME

Graf çizmek ve bazı özel Graflar

Euler Grafı

Hamilton Grafı

Graph-theoretic data yapıları nasıl oluşturulur

Liste yardımıyla

Matrix yardımıyla

Graf teorisi yardımıyla çözülen bazı problemler

Düzlemlilik kullanılarak çözülen bazı problemler

Renklendirme kullanılarak çözülen bazı problemler

Rota problemleri

SONUÇ

Graf teorisinin matematik ve bilgisayar bilimine yaptığı katkıları tekrar gözden geçirmek

GRAPH THEORY(Çizge Kuramı)

Graf teorisi bilgisayar ve matematik bilimlerindeki uygulamaları daha çok göze çarpsa da, fizik, biyoloji, kimya bilimlerinde ve hatta linguistikte bile uygulamalarını görmek mümkün. Dillerdeki parçalı yapılardan dolayı graf teorisi linguistik biliminde kullanılmaktadır. Ayrıca, kimya ve fizik bilimlerinde kullanılan molekül yapıları graflar yardımıyla gösterilmektedir. Biyolojide, popülâsyonların gösterimi, hastalık bölgelerinin ve yayılma alanlarının gösterilmesi, hayvanların yaşadığı habitatların gösterimi yine graf teorisi sayesinde mümkündür. Bilgisayar ve matematik bilim dallarına katkısı biraz daha buyuktur. Mesela, "Minimum spanning tree", "Shortest path problem" ve "Network flow problem" gibi birçok problem graf teorisi yardımıyla çözülmüştür.

Graf çizilirken, öncelikle noktalar yardımıyla objeler belirlenir. Sonrasında, çizgiler yardımıyla aradaki bağlantılar belirlenir. Eğer çizilecek graf yönlü bir grafsa bağlantıların yönlerininde belirtilmesi gerekmektedir.

Şimdi iki özel graftan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki yukarıda bahsettiğimiz Euler grafıdır. Bahsettiğimiz gibi Euler grafı her bir...