Immanuel Kant - co to jest ooewiecenie?

Essay by prlnJunior High, 9th grade March 2004

download word file, 16 pages 3.0

Downloaded 30 times

Wstêp

Gdy mówimy "Ooewiecenie", wszyscy kojarz¹ sobie to s"owo z nazw¹ epoki literackiej i historycznej. A jak dosz"o do tego, ¿e pewnemu okresowi w dziejach ludzkooeci nadano tak¹ nazwê? Przejoecie pomiêdzy poszczególnymi epokami nie jest jednym krótkim momentem, ani nie decyduje o tym jedno, nawet je¿eli bardzo wa¿ne, wydarzenie - jest to d"ugotrwa"y ci¹g zdarzeñ, które zmieniaj¹ powoli ludzkooeæ i zapocz¹tkowuj¹ nowe idee. Oeredniowiecze trwa"o przez ponad dziesiêæ stuleci, a Renesans zaledwie jeden wiek i by" pocz¹tkiem historii i filozofii nowo¿ytnej. Jedni zajêli now¹ postawê wobec oewiata, a inni powrócili do staro¿ytnego stylu myoelenia. Potem nadszed" wiek XVIII - czas ooewieconych w"adców, ooewieconych umys"ów, ooewieconego stylu ¿ycia, czyli wspomnianego wczeoeniej Ooewiecenia. A...co to jest tak naprawdê to "ooewiecenie"? Co mieli

na myoeli ówczeoeni ludzie, nazywaj¹c tak tê epokê?

Na to pytanie w"aoenie postaram siê udzieliæ odpowiedzi w tym referacie.

Na pocz¹tek, chcia"abym przybli¿yæ sytuacjê, która panowa"a w XVIII wieku- niektóre fakty i wydarzenia, a nastêpnie tematyk¹ bêdzie filozofia, gdy¿ to w"aoenie ona uczyni"a najwiêksze postêpy w tamtym czasie.

W szczególnooeci jednak zajmê siê jednym dzie"em: "Co to jest Ooewiecenie" Immanuela Kanta, po którym filozofia nigdy nie by"a ju¿ taka jak przedtem.

1.1. Co znaczy "ooewiecenie"?

Ooewiecenie przypada w krajach europejskich na wiek XVIII, choæ jego pocz¹tków mo¿na doszukaæ siê ju¿ w stuleciu poprzednim. Nazwa ta jest zwi¹zana z rol¹, jak¹ mia"a odegraæ epoka w dziejach kultury europejskiej. Ooewiecenie to inaczej "wiek rozumu" , "wiek filozofów". XVII-wieczny barok okreoelano "wiekiem ciemnooeci" , znany z okreoelenie jego dorobku jako "przerostu formy nad treoeci¹".W ooewieceniu, natomiast oewiat"em, wskazuj¹cym drogê poznania oewiata i cz"owieka mia" byæ ludzki rozum, oewiat"o równooeci i sprawiedliwooeci spo"ecznej. To w"aoenie w epoce ooewiecenia gwa"townie rozwinê"a siê nauka, która dokona"a wielkie zmiany polityczne i ustrojowe.

Ooewieceniem nazywamy wiêc powszechnie pr¹d intelektualny i kulturowy, którego zadaniem by"o unowoczeoenienie i uoewiadomienie spo"eczeñstwa...