Inversion

Essay by mservitjeJunior High, 7th gradeD+, November 2014

download word file, 2 pages 0.0

INSTRUMENTS DE COBRAMENT

Efectiu/Metà l·lic: es habitual en les operacions de venda que el comerç detallista realitza amb el consumidor final. Quan cobrem en efectiu tenim de fer una justificació de pagament que es el rebut. L'efectiu és l'actiu més líquid de tots els actius d'una empresa.. El cobrament es fa a 0 dies ja que es immediat. No hi ha cost de cobrament i el punt clau es el ingrés en un dia.

Transferència:

Targetes:

Rebuts normalitzat:

Rebuts de descompte:

Domiciliació bancà ria:

Confirming:

Factoring:

Xec: El xec es un document mercantil que conté un manament pur i simple, el lliurador ordena a una entitat financera que pagui a la seva presentació i de forma immediata. En el xec intervenen el lliurador(emet el xec , ordena el pagament i escriu la quantitat que vol pagar), el lliurat(sempre ha de ser una entitat bancaria) , tenidor o prenedor(el cobrador del xec).

La valoració del xec es fa de 0-2 dies. El seu cost es la comissió del banc cap al que emet el xec i el seu punt clau es que es cobra el mateix dia que es rep el xec.

Lletra de canvi: Es un instrument de cobrament que no està generat per una entitat financera, sinó per una persona física o jurídica. El lliurador obliga a pagar al lliurat, en la data i lloc indicat. Es el lliurador qui emet la lletra de canvi(iniciativa). El lliurador te de pagar un cos per emetre la lletra de canvi que depent del import d'aquesta, a continuació o podem veure.

Per acabar, dir que el punt clau de la lletra de canvi es que es transmet de persona a persona i que es pot domiciliar al banc perquè es pugui exercir el cobrament automà tic en el compte...