De invloed van culturele factoren en trends op de marketingmix 1. Ontwerp en introductie van nieuwe producten: de Prius

Essay by bladevision May 2004

download word file, 4 pages 3.0

Downloaded 36 times
Keywords , , , ,

Als je succes wil hebben bij het introduceren van een nieuw product, is het belangrijk dat je de 'maatschappelijke trends' volgt en aanvoelt. Het is dan ook nodig om onderzoek te doen naar deze trends. In mijn bespreking ga ik het hebben over de introductie van de Prius, de eer-ste hybride, ontworpen door Toyota.

Het productiesysteem van Japanse auto's is een veelbestudeerd onderwerp door autofabrikan-ten over de hele wereld. Japanse auto's worden door andere autofabrikanten veel naar voren gehaald als een voorbeeld van auto's met een flexibele productie. Maar dat productiesysteem zou in een bredere context van maatschappelijke relaties moeten geplaatst worden om te be-grijpen hoe nieuwe technologieën worden ontwikkeld en gepromoot. Deze nieuwe technolo-gieën kunnen zowel van kleine bedrijfjes zoals 'Ballard Power Systems' komen, als van grote bedrijven zoals 'Toyota' en 'Honda'. Deze bedrijven isoleren zich niet van de buitenwereld, maar analyseren nauwkeurig de markttrends, de consumentenvoorkeuren en het overheidsbe-leid van zowel Japan als ergens anders in de wereld.

De groeiende milieuproblemen verande-ren het consumentengedrag en de overheidsprioriteiten. Globale klimaatsveranderingen, smog en toenemende geluidshinder belichten allemaal de nood aan oplossingen voor deze proble-matiek. Deze trend komt niet alleen in Japan voor maar in de hele wereld.

Deze grote milieuproblematiek die ontstond bij de overgang naar de 21ste eeuw, creëerde tal van mogelijkheden voor de auto-industrie, net zoals de oliecrisis in de jaren zeventig dat deed.

Toen hadden de grote energiekosten en het tekort aan brandstof als gevolg dat er een grote vraag was naar zuinige auto's van een hoogstaande kwaliteit. De Japanse autobedrijven kwa-men deze vraag tegemoet door eerst hun auto's te exporteren (1980) en ze later in de verschil-lende landen zelf te gaan construeren (1990). De ervaring die de Japanse autofabrikanten toen hebben opgedaan is zeer nuttig bij het hedendaagse probleem. Als gevolg van deze problema-tiek,