De invloed van veiligheid op de persvrijheid in de VSA.

Essay by pierrre February 2004

download word file, 20 pages 4.0

1.Inleiding

Na het einde van de Koude oorlog werden de VS de enige overblijvende supermacht en meer dan tien jaar later is dit nog steeds het geval. Hoewel hun economische macht tegen opzichte van Europa afgenomen is, blijft het militaire overwicht van de Verenigde Staten ontegensprekelijk. Het eigengereide en eenzijdige optreden van de VS zorgt wereldwijd voor frustratie en woede. Dat schept de omgeving waarin formele, al dan niet legale, netwerken of groeperingen tot geweld kunnen overgaan.

De huidige machthebbers, de republikeinen, beaamden enkel de machtspositie van de VS te behouden, maar de aanslagen op 11 september 2001 op New York en Washington zouden vanaf dan de Amerikaanse politiek gaan bepalen. De vrijheid die Amerika predikt en waar Amerikanen zelf zo trots op zijn, komt door de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme evenzeer in het gedrang. Veiligheid is plots de grootste prioriteit geworden, dit heeft al vele slachtoffers geëist.

De gebeurtenissen leidden ertoe dat de neoconservatieve haviken binnen de partij meer gehoor zouden krijgen. Dit impliceerde dat de wereld geconfronteerd werd met een revolutionaire politieke doctrine. Net als met de 'containment' politiek tijdens het communisme, kunnen nu onder het mom van antiterrorisme, andere motieven bedekt worden. De nieuwe doctrine houdt ook in dat de VS alles moet ondernemen, thans ook preventieve acties, om hun machtspositie te behouden en de veiligheid van de Amerikaanse belangen te verzekeren, de zogenaamde strategie van 'preemption' . Juist omdat de Verenigde Staten de enige supermacht is die de wereld moet leiden, vinden deze machtsfiguren het ook de morele plicht van Washington die actie te ondernemen, en de wereld te verbeteren.

De gewapende verzetsbewegingen of extremistische groeperingen zijn het doelwit, maar niet het enige slachtoffer in de strijd van de president George W. Bush tegen de terreur. "Wie niet met ons is, is tegen ons"-...