JJJJJJJJJJJJJJJ

Essay by chandriaxx September 2014

download word file, 7 pages 0.0

Downloaded 2 times

Makikita ang pagpapahalaga ni Rizal sa eduksayon kung bibigyang pansin ang kanyang mga akdang tula. Una na diyan ang tulang "Ang Tanglaw ng Bayan" na isinulat sa Ateneo Municipal. Makikita dito kung gaano pinahahalagahan ni Rizal ang edukasyon bilang "ilaw ng bayan". Kung babasahin, sa unang taludtod, sinabi niya na ang magandang edukasyon ang magbibigay ng "virtue" at kapangyarihan sa taumbayan. Iaangat nito ang bayan at mabibigyan ito ng walang kaparis na karangyaan.

Samantala, sa ikatlong taludtod, sinabi niyang ang edukasyon ang magpapayabong sa kabataan, makakapagpatuwid sa mali, makakapag-alis ng bisyo at panglalamang, makakapagtanggal ng kasalanan, at makakapag-sibilisado sa mga bayan at taong barbaro. Napakaganda ng paglalarawang ito, na para bang ang edukasyon ay isang napaka makapangyarihang sandata upang mapaunlad ang bayan at pagkatao.

Mauulit ang paglalarawang ito sa mga susunod na talata, na kahit ibang salita ang ginamit ni Rizal ay pareho ang kanyang nais sabihin: na ang Edukasyon ang makakapagpatuwid sa tao upang makamit ang karangyaan at kapayapaan.

Ang isa pang tula ni Rizal na nauukol sa edukasyon ay ang '"Relihiyon at Edukasyon" na ginawa ni Rizal noong siya ay nag-aaral sa Ateneo bilang isang pagsasanay sa kanyang paggawa ng mga tula

Mas madalas ang paggamit ni Rizal ng metaphor sa tulang ito. Ang paghahambing niya sa edukasyon at relihiyon sa ivy at elm tree. Sinasabi niya na ang ivy ay nangangailangan ng elm tree upang hindi malanta at malungkot, na ang ivy at elm tree ay magkasama at pinapaganda ang isa't-isa, na kaakit akit sa kapaligiran ang ivy at elm tree kung ito ay magkasama. Tulad ng edukasyon at relihiyon, na kung hindi daw dahil sa relihiyon hindi magtatagumpay ang edukasyon.

Sa ikalawang paghahambing naman, kung ang grapevine ay ang relihiyon at ang sinasabing tangkay ay ang edukasyon, at ang sinasabing plant ay tayo, ang mga...