Juridiniai asmenys

Essay by MiliaUniversity, Bachelor's March 2006

download word file, 59 pages 3.7

Downloaded 15 times

Juridiniai asmenys (JA)

Juridinio asmens sąvoka

JA veiklą įstatymų leidėjas pirmiausia reglamentuoja tam, kad u tikrintų asmenų (fizinių) teises, pirmiausia fundamentalią teisę - teisę į asociacijas. Asociacijų teisė įtvirtina: Europos mogaus teisių konvencijos 11 str.

Kiti tarptautiniai dokumentai:

E TK pirmajam protokole 1 str. - kiekvienas FA ir JA turi teisę netrukdomai naudotis savo nuosavybe.

Siekiama u tikrinti, kad ne tik būtų u tikrinta teisė steigti JA, bet ir u tikrinta galimybė tuo naudotis - nauda ish JA veiklos. Plačiau II knygos 59 str.komentare.

Bendrąja prasme JA yra asociacija arba susivienijimas (interesų ar kapitalo,ar ir to ir to).

Kad susivienijimas taptų JA, reikalingi po ymiai (2.33):

1. civilinis teisnumas;

2. civilinis veiksnumas;

3. civilinis procesinis veiksnumas;

4. civilinis procesinis teisnumas;

5. organizacinis vieningumas.

Bet koks susivienijimas laikomas JA, jei turi shiuos po ymius. LR yra u dara JA sistema - JA gali atsirasti tik tada, kai jis atitinka tam tikra teisinę formą, kurią nustato įstatymų leidėjas.

Tai numato 2.89 - JA steigiami CK ir įstatymų nustatyta tvarka.

Kai kuriose kitose valstybėse gali būti steigiami JA savo valia bet kokios teisinės formos.

Civilinis teisnumas - tai galėjimas turėti teises ir pareigas.

Civilinis veiksnumas - beveik tas pats - tik kad galėjimas savo veiksmais įgyti teises ir pareigas.

JA civilinis veiksnumas ir teisnumas atsiranda ish karto nuo įregistravimo.

Susivienijimai, tarsi turintys daugelį po ymių, bet nevisus ar nepilnus, vadiname kvazi JA (tariamais). Kad taptų ir kvazi JA, tam tikruose civiliniuose santykiuose jis turi būti pripa įstamas kaip veikiantis kaip JA - prapa įstamas įstatymų leidėjo, teismo ar pan. Kvazi JA pvz., advokatų kontoros, notarų biurai, ūkininkų biurai ir pan. - įstatymų leidėjas nelaiko jų JA. Darbo įstatymų ar kai kurių įstatymų prasme vis tik jie laikomi JA.

Kvazi JA pvz. nagrinėjamas Administracinio teismo sprendime - santykiuose su Regitra advokatų kontora bus kai...