Kampen om tungtvannet

Essay by Ole-Petter Flobak January 1997

download word file, 12 pages 0.0

Downloaded 25 times
Keywords , , , ,

Den mest berømte sabotasjeaksjon i Norge under krigen er uten tvil sprengningen av tungtvanns

anlegget på Vemork ved Rjukan. Bakgrunnen for operasjonen var frykten for noe som kunne bli et

fremtidig mareritt, en atombombe i Hitlers våpenarsenal vitenskapsmenn både på allierte og tyske

side var klar over tungtvannets mulige rolle, ved fremstilling av dette nye våpenet som de fleste ennå

levde lykkelig uvitende om.

Da 'The Ministry of Economic Warfare' i 1942 fikk melding om at tyskerne krevde en radial økning

av tungtvannsproduksjonen på Vemork, var det all grunn til å frykte at dette nettopp skyldes

fremskritt i denne forskningsprosessen. Norsk Hydro var det første anlegget i verden for produksjon

av tungtvann i industriell målestokk og det det eneste av betydning i hele Europa. Fabrikken ble

derfor utpekt som viktigst angrepsmål i hele Norge. Tungtvannet var ikke kjent før krigen, så var det

noe nytt som de hadde begynt med på 1940-tallet.

Svaret er nei, for produksjonen var i full gang før

disse årene. Men dette stoffet var bare blitt brukt til sprøytemiddel på åkrer før dette. Men de hadde

visst om dette nede i Europa mange år før krigen startet. I Frankrike i 1930 drev de og forsket på

Uranen, for de ville få kontroll over spaltningen slik at det ble en enorm energikilde (atombombe). Og

tungtvannet var nødvendig for å få til dette. Fabrikken på Rjukan står plantet i fjellsiden som en

festning av stål og betong med 7 etasjer. Og på det fredelige stedet oppe i dalen så gikk ikke

produksjonen så fort, bare noen få gram pr. dag. Så da krigens dager kom så sendte den tyske

regjeringa en utsending opp til Norsk Hydro i Oslo. Påskuddet for at de skulle få kjøpe tungtvann,

var at tyske vitenskapsmenn hadde sagt at det var for menneskehetens...