Karakterer

Essay by Anonymous UserHigh School, 10th grade March 1996

download word file, 2 pages 5.0

Downloaded 24 times

Jeg har valgt å skrive denne stilen som en artikkel.

Hurra, jeg fikk karakteren M+.

Jeg fikk bare en G, hva kommer mamma og pappa til å si?

Å nei, jeg fikk en NG, til neste prøve må jeg skjerpe meg.

Karakterer, hvilket annet tema har skapt like mye diskusjon blant elever og i skoleverket de siste årene. Enkelte mener de er helt nødvendige for skolegangen, mens andre mener de ødelegger de unge. Karakterene hjelper til med å opprettholde den høye standarden norske skoler har, og hvis de uteblir vil kanskje standarden synke og norske ungdommer vil stille lavere på rangstigen over skolebarn i verden.

Karakterene kan være med på å hjelpe elevene og lærerne til å se hvor hver enkelt av elevene står i de forskjellige fagene. Uten karakterer kan lærerne støte på vanskeligheter når de skal vurdere elevene etter hver termin. De har ikke noen karakterer fra tidligere i terminen som grunnlag, og de må legge stor vekt på hvor gode elevene er muntlige og hvor aktive de er i timene.

Uten karakterer i skoleverket vil det også kunne bli vanskeligere å vurdere elevene rettferdig.

Karakterene er også med på å motivere elevene og gi dem noe å se fram til gjennom et langt skoleår. Karakterene hjelper til slik at elevene står på hele året og ikke gjør det dårligere mot slutten. Men har man først fått et par dårlige karakterer, kan de ha motsatt virkning. Foreldrene må ha forståelse for barna deres, og ikke forvente toppkarakter hver gang. Hvis man skulle få en dårlig karakter, bør de oppmuntre og ikke kjefte.

Med karakterene blir de unge blir pålagt et voldsomt forventningspress, både overfor seg selv og foreldrene. Mange av elevene opplever karakterene som en stressfaktor, mister nattesøvnen og møter trøtte opp på skolen. Før en prøve kan...