Kulture

Essay by lakeshaUniversity, Bachelor's June 2004

download word file, 9 pages 3.3

Downloaded 21 times
Keywords , , , ,

Etnologi - Kontrastiv kulturkunskap och interkulturell kommunikation, 5p

Jag heter Monika och är född i Sverige. Min pappa är från Sverige och min mamma är från Polen. Jag pratar båda språken flytande och hemma använder vi oss av båda länders traditioner. När jag vistas i Polen så känner jag mej "jätte" svensk men när jag är här i Sverige så känner jag mej mer polsk. Detta är ofta mycket förvirrande för mej då ja inte kan finna min riktiga identitet. Frågorna jag ofta ställer mej är: vem är jag? vad betyder ordet identitet egentligen?

Med hjälp av kurslitteratur, egna tankar och reflexioner ska jag försöka besvara dessa frågor och även diskutera relationerna mellan identitet, migration och rasism.

Ordet identitet kommer ifrån det latinska ordet idem vilket står för "densamme". Vilka fenomen som utgör startpunkten för identitetsresonemanget såsom innehåll, tillblivelse, kontinuitet, förändring och uttrycksform skiftar. Som Gunnar Alsmark skriver i sin bok "Skjorta eller själ": Identitetsbegreppets mångtydlighet är här ofta påtalat och vi finner en rad olika utläggningar kring dess innebörder inom skilda discipliner och ämnesområden.

Komplexiteten kring definitionen av identitet och vem vi egentligen är börjar vara en av de största frågorna i dagens samhälle. Problemet är bara att det finns två olika identiteter. Inte bara den vi själva ger oss utan även den som omgivningen ger oss, vilken inte alls behöver stämma överens med vår egen känsla.

Om vi tar min vän som exempel så är hon född i Sverige, talar flytande och bra svenska och ser sig självfallet som svensk. Hennes föräldrar är från Chile vilket har gett henne mörkare hy och därför ser omgivningen henne som invandrare. Folk har alltså redan fått sin uppfattning genom att bara observera. På grund av vad folk ansett om henne så känner hon att hon ibland blivit bemött negativt...