management control

Essay by phobeUniversity, Master'sA, September 2014

download word file, 5 pages 0.0

Terugkoppeling Opdracht 3.1.1

Algemeen:

Management control is the process by which managers influence other members of the organization to implement the organization's strategies (Anthony, Reader 3,tekst 3.1, pag 15). Management control systemen moeten goal congruence ondersteunen en het gedrag van mensen beïnvloeden en zorgen ervoor dat individuele acties, die genomen worden om persoonlijke doelen te bereiken ook helpen om doelen van de organisatie te bereiken.

Voor de uitwerking van deze opdracht is gekozen om het managementcontrol drieluik van Franssen en Schepers als vertrekpunt te nemen.

'Oude' situatie

Structuur en beleid

Strategie

De strategie van Digital Equipment Coorperation als geheel is gericht op het streven naar marktleiderschap. Voor DS als onderdeel van DEC geldt dat deze een strategie heeft die gericht is op het creëren van toonaangevende en vernieuwende producten, waarbij de technici een belangrijke rol spelen: 'Their charter was to push the technology envelope and provide leading edge products' voor de computers van DEC.

De Alpha chip waar men plannen voor had zou de snelste en krachtigste chip op de markt moeten worden.

Organisatiestructuur

DS is een onderdeel van DEC en wordt behandeld als R en D- en productie-kostencenter van DEC. DS mag haar producten enkel binnen DEC verkopen (key captive supplier).

Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Weinig informatie hierover.

Planning en controlcyclus

Er is voor DS geen duidelijke planning- en controlcyclus herkenbaar. Er wordt met een ruim budget gewerkt, maar het lijkt niet dat er sturing of bijsturing plaats vindt; zo hoeft er geen verantwoording af gelegd te worden over RIO op basis van afzet en opbrengsten. DEC maakt ruime winst en de investeringen en uitgaven van DS zijn geen kernaandachtspunt voor DEC.

Methodes en technieken

Er wordt gewerkt met zeer ruime budgetten. De investeringen en de kosten zijn gebonden aan de Corporate opbrengsten en niet aan opbrengsten...