Market research PostNL

Essay by gilli23University, Bachelor'sB, June 2012

download word file, 41 pages 0.0

The American way

Nu er een concept is willen we weten wat er voor nodig is om het op de markt te brengen. We willen er niet te laat achter komen dat het idee niet werkt. Nou willen wij gaan onderzoeken wat de succesfactoren zijn om de Amerikaanse brievenbussen op de markt te brengen.

De onderzoeksvraag is gebaseerd op de probleemstelling. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven op de vragen hebben we de hoofdvraag SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.) opgesteld, dit zorgt er ook voor dat de conclusies en aanbevelingen volledig en realistisch zullen zijn. De hoofdvraag is dan ook "wat zijn de succesfactoren om de brievenbussen op de markt te brengen zodat 50% van de huishoudens hier binnen nu en 12 maanden op overstapt."

Wat betekent dit voor de consument

Wat betekent dit voor het laten (en gebruiksklaar)maken voor de consument

Wat betekent dit voor de Marketing

Deze deelvragen zijn weer opgedeeld in 3 verschillende paragrafen.

Dit zijn:

Wat zijn de succes factoren?

Is 50% haalbaar ?

Is 12 maanden haalbaar?

Algemene aanbeveling

Bij een concept is het goed om naar de vraag te kijken in de markt waarvoor het concept dient. Er moet gekeken worden naar de factoren die er voor zorgen dat het concept een succes is. Het is in dit geval ook beter om de doelgroep van het product te verkleinen zodat er beter op de...