Medzinárodný obchod

Essay by laraa February 2006

download word file, 49 pages 1.0 1 reviews

Medzinárodný obchod

Obsah

1. Úvod

1.1 Skratky

1.1.1 V texte

1.1.2 Shpeciálne

1.2 Obsahové okruhy

2. Zaujímavosti

2.1 Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do EU

2.2 Vstup SR do NATO

2.3 Moskva a Financial Times

2.4 Vstup SR do EU (II.)

2.5 Rôzne

3. Medzinárodné podnikanie

3.1 Shtát a firmy

3.2 Svetové hospodárstvo

3.3 Systémové poňatie svetového hospodárstva

3.4 Ekonomické komplexy

3.4.1 Prírodné podmienky

3.4.2 Ekonomické podmienky

3.4.3 Relatívna otvorenosť

3.4.4 Ekonomická úroveň

3.4.5 Shtátna forma

3.4.6 Relatívna ekonomická samostatnosť

3.4.7 Postavenie vo svetovom hospodárstve

3.4.8 Ekonomický rozmer

4. Cena v medzinárodnom obchode

4.1 Výmenné relácie

4.2 Bariéry exportu

4.3 Cenové no nice

4.4 Cena

4.5 Náklady

5. Pohyb peňazí a tok kapitálu u nás a vo svete

5.1 Vývoj menových sústav po vznik medzinárodného menového systému

5.2 7 základných tendencií od 70tych po 90te roky

5.3 Medzinárodné vzťahy

5.4 Medzinárodný platobný styk

5.4.1 Národné meny

5.4.1.1 Vymeniteľnosť národných mien

5.5 Regulácia menových vzťahov

5.5.1 Platobné dohody

5.5.1.1 Clearing

5.6 Spôsoby a formy medzinárodného platobného styku

5.6.1 Priame úhrady

5.6.2 Shek

5.6.3 Zmenka

5.6.4 Dokumentárne inkaso

5.6.5 Dokumentárny akreditív

5.7 Financovanie medzinárodného podnikania

6. Strategické ekonomické záujmy

6.1 Kroky tvorby strategických ekonomických plánov

1.

Úvod

1.

Skratky

1.

V texte

?? Neistá/chýbajúca informácia (často napríklad meno)

Ek Ekonomika

EX Ekonomický komplex

MN Medzinárodný

SH Svetové hospodárstvo

2.

Shpeciálne

U: Poznámka prednáshajúceho (či u viac či menej k téme, ak mô e byť zaujímavá)

2.

Obsahové okruhy

1. Úvod do shtúdia predmetu (Význam medzinárodného obchodu pre ekonomiky a firmy. Medzinárodný obchod /International trade/, medzinárodné podnikanie /International Business/, svetová ekonomika /International Economics

2. /. Kľúčové otázky. Miesto predmetu v ekonomických disciplínach a v rámci výuky na Ekonomickej univerzite. Význam pre hospodársku prax a osobitne pre slovenskú ekonomiku a jej firmy. Nároky na shtúdium. Literatúra.) Svetové hospodárske prostredie

3. (Prostredie pre medzinárodné podnikanie.